Met bemiddeling ga je in een conflict op zoek naar een win-win

Met bemiddeling ga je in een conflict op zoek naar een win-win

Conflicten maken deel uit van business doen, daar kan je niet onderuit. De oplossing ervan kan echter wel op verschillende manieren. Traditioneel worden geschillen nog vaak beslecht door een rechter waarbij één partij zich na een uitspraak vaak benadeeld voelt.

Bemiddeling biedt een alternatieve manier: een weg waarbij partijen hun conflict onder begeleiding van een ervaren bemiddelaar zelf oplossen en zo alsnog streven naar een win-win.

Lees hieronder het verhaal van Charlotte en Geert, de 2 trekkers van het Monard Law bemiddelingsteam.

Het team schuift bemiddeling naar voren als een waardevol en volwaardig alternatief voor de traditionele methode van conflictbehandeling in de rechtbank. Een akkoord dat via bemiddeling wordt bereikt, is namelijk het resultaat van een samenwerking en dialoog tussen partijen. Zo wordt ruimte vrijgemaakt voor de behartiging van ieders belangen, een doeltreffende regeling en mogelijk zelfs de continuïteit van een positieve relatie.

Dankzij de duale ervaring van Monard Law kan het team klanten eerlijk adviseren en bijstaan in de keuze van geschillenbeslechting. Zal een proces via de rechtbank de verlangens bevestigen of kan een overeenkomst bereikt worden via overleg? Bij Monard Law denken ze met je mee.

Geert Hayen en Charlotte De Muynck vertellen meer over bemiddeling als alternatieve weg tot een oplossing, de kenmerken en de voordelen.

LinkedIn_Story_Monard_Law_Bemiddeling-47.jpeg

Dag Geert en Charlotte. Jullie zijn de koptrekkers van het team en de visie rond bemiddeling. Vertel eens eerst even kort over jullie zelf?

Charlotte: “Ik ben 13 jaar actief als advocaat, waarvan 9 jaar ook als erkend bemiddelaar en 5 jaar als arbiter. Al sinds het begin van mijn carrière geloof ik in de kracht van alternative dispute resolution (ADR) en bemiddeling als zeer geschikte manieren om partijen opnieuw met elkaar te verbinden. Als bemiddelaar focus ik vooral op handelszaken. Daarnaast ben ik ook docent in bemiddeling en onderhandelingen voor het opleiden van erkende bemiddelaars.”

Geert: “Op mijn teller staan de getallen al wat hoger (lacht). Ondertussen verzorg ik al 27 jaar de juridische begeleiding van bedrijven. De laatste 13 jaar doe ik dat als vennoot bij Monard Law en sinds 2013 ben ik naast advocaat ook erkend bemiddelaar zoals Charlotte, al focus ik meer op commerciële conflicten en vennootschapsgeschillen.”

Bemiddeling is één van de manieren waarop geschillen beslecht kunnen worden. Wat wordt er concreet onder een geschil verstaan?

Geert: “Een conflict is een onenigheid die ontstaat door tegenstrijdige belangen. Ons eerste advies is steeds om dat in der minne op te lossen, met andere woorden om het onderling met elkaar uit te praten. Wanneer dat niet lukt door bijvoorbeeld grote financiële belangen of emotionele factoren, dan is een proces via de rechtbank de meest traditionele weg. De afgelopen jaren biedt bemiddeling daar een waardig alternatief voor.”

“Soms zijn excuses al voldoende.” – Geert

Charlotte: “Met onze achtergrond als advocaat en bemiddelaar kennen we beide kanten van het verhaal: zowel de wereld van traditionele rechtszaken als die van bemiddeling. We zien dat klanten vaak bepaalde verwachtingen hebben, die in een rechtbank niet noodzakelijk beantwoord zullen worden of – in het slechtste geval – negatiever uitdraaien. Dan is een officiële overeenkomst door dialoog mogelijks voordeliger. Samen met onze klanten zetten we verschillende scenario’s op een rijtje en bepalen we welke aanpak de beste is.”

LinkedIn_Story_Monard_Law_Bemiddeling-2.jpeg

Sinds de nieuwe bemiddelingswet van 2018 merken we een stijging in het aantal overeenkomsten die langs de weg van bemiddeling bereikt worden. Wat houdt die manier van conflictbehandeling in en vanwaar komt nu dat succes?

Charlotte: “Bemiddeling is een methode om geschillen op te lossen door de verschillende partijen met elkaar in gesprek te laten gaan, onder leiding van een neutrale, onafhankelijke en onpartijdige derde, namelijk de bemiddelaar en eventueel met ondersteuning van advocaten. De aanwezigheid van een bemiddelaar zorgt voor een professionele begeleiding van de onderhandeling wat toelaat om gestructureerd te werk te gaan. Bemiddeling is niet nieuw, maar door de wetshervorming wordt bemiddeling wel gestimuleerd.”

Geert: “Bemiddelings-minded zijn geeft je ook een bepaalde reputatie. Het impliceert dat je als advocatenkantoor een oplossingsgerichte en pragmatische service verleent aan je klanten. We zijn bij Monard Law nu met een heel team dat bemiddeling een warm hart toedraagt en dankzij onze achtergrond in rechtszaken kunnen we onze klanten grondig adviseren en de verschillende mogelijke uitkomsten laten inzien. Soms is het voordeliger om wat water bij de wijn te doen en eventuele schade te beperken.”

“Je hebt de oplossing zelf in de hand” – Charlotte

Wat is het voordeel voor partijen die voor bemiddeling opteren?

Geert: “Het belangrijkste voordeel is dat partijen de oplossing in eigen hand hebben. Door de situatie te bespreken, de belangen te benoemen en verwachtingen te kaderen wordt er een oplossing nagestreefd waar beide partijen zich in kunnen vinden. Een zaak in de rechtbank draait uit in een ‘overwinning of verlies’, terwijl je in een ideaal scenario van bemiddeling achteraf nog een pint kan gaan drinken.”

Charlotte: “Zo is dat! Een tweede voordeel is vertrouwelijkheid: bemiddeling gebeurt per definitie achter gesloten deuren. Volgt er toch een rechtszaak, dan mag er tijdens die zaak niet verwezen worden naar gebeurtenissen of uitspraken van tijdens het bemiddelingstraject. Daardoor kan er tijdens de gesprekken open gecommuniceerd worden.”

“In een ideaal scenario ga je na het akkoord samen een pint pakken.” – Geert

“Een derde plus is de flexibiliteit. De partijen en de bemiddelaar bepalen het tempo van het traject alsook de modaliteiten. Is een fysieke ontmoeting bijvoorbeeld niet mogelijk, dan kan het proces ook via een videoconferentie.”

Geert: “Bemiddeling gaat ook steeds over het geschil in zijn totaliteit, terwijl je via een rechtbank afhankelijk bent van de specifieke bevoegdheid van die rechtbank.”

Maar een oplossing via de rechtbank is afdwingbaar. Wat als een van de partijen zich niet aan een bemiddelingsakkoord houdt?

Charlotte: “Een bemiddelingsakkoord dat ondertekend is door een erkend bemiddelaar kan op vraag van (één van) de partijen gehomologeerd worden door de rechtbank, waardoor het dezelfde waarde als een vonnis krijgt.”

Wat merken jullie als reactie van jullie klanten?

Geert: “Van al mijn cases in bemiddeling is 80% positief uitgedraaid en in 70% van de gevallen gingen de partijen zelfs met een goed gevoel van tafel. Excuses zijn soms al voldoende”

Charlotte: “Ja, met bemiddeling heb je meer kans op een duurzame oplossing, waarbij de relatie in stand wordt gehouden . Onder de mensen is bemiddeling momenteel nog niet zo gekend als alternatief voor gerechtelijke procedures.  Daarom is het aan ons om deze oplossing meer te positioneren.”

De voornaamste voordelen in het kort:

  • Je bent actief betrokken bij de uitkomst van het conflict.
  • De gesprekken zijn strikt vertrouwelijk tussen alle aanwezigen.
  • Het proces is zeer toegankelijk en flexibel.
  • Na homologatie is het uiteindelijke akkoord van uitvoerbare waarde.

Het multidisciplinaire Monard Law team

Door de unieke samenstelling van Monard Law kunnen zij per project verschillende specifieke skills inschakelen.

Dankzij de praktijkervaring en senioriteit kan het team erkende bemiddelaars van Monard Law optreden als onpartijdig erkend bemiddelaar of als vertrouwelijke raadsman van een partij. In elk proces staan de belangen van de klant centraal zodat steeds de meest lonende weg naar een uitkomst wordt gekozen.

Ons team bevat talrijke advocaten met ervaring in bemiddelingsdossiers, alsook erkende bemiddelaars: Charlotte De Muynck, Geert Hayen, Maxime Monard, Damian Brodzinski, Kristof Zadora, Charles Claeys, Nicole Segers, Gregory Grouwels, Erik Monard, Natalie Ulburghs en Sébastien Verva.

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.