Wijziging in de wetgeving overheidsopdrachten: focus op digitalisering en transparantie

Op 8 februari 2023 werd een wet afgekondigd tot wijziging van de Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016. De wijzigingswet is gericht op het versterken van de digitalisering en transparantie in het aanbestedingsproces en het vergemakkelijken van monitoring binnen de overheidsopdrachtenmarkt.

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op:

 

  • Het gebruik van het e-Tendering platform

Vanaf 1 september 2023 is het gebruik van elektronische communicatiemiddelen (het e-Procurement platform, dat overigens binnenkort wordt gewijzigd) verplicht voor alle overheidsopdrachten die worden geplaatst volgens een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Op vandaag bestaat in bepaalde gevallen de mogelijkheid nog om de communicatie in deze aanbestedingsprocedure uitsluitend via e-mail te voeren. De gewijzigde wetgeving stelt hieraan een einde.

 

  • De publicatie van een gegunde opdracht

De verplichting tot publicatie van de gegunde opdracht wordt eveneens uitgebreid. Vanaf 1 september 2023 zal de aanbestedende overheid verplicht zijn om ook voor opdrachten en raamovereenkomsten die niet Europees zijn gepubliceerd, een aankondiging van gegunde opdracht te publiceren na gunning.

Ook voor procedures waarin wordt beslist tot stopzetting van de gunningsprocedure (en heraanbesteding) zal een verplichting tot vereenvoudigde publicatie van deze beslissing gelden. Deze verplichting treedt in werking op 26 februari 2023.

 

  • Het leveren van informatie aan het federaal aanspreekpunt

Vanaf 1 januari 2025 moeten aanbestedende overheden met betrekking tot opdrachten gesteund op raamovereenkomsten jaarlijks de totale waarde per begunstigde opdrachtnemer communiceren aan het federaal aanspreekpunt. Deze communicatie moet jaarlijks ten laatste op 15 februari (en dus voor het eerst op 15 februari 2025) gebeuren.

Eveneens voor het eerst op 15 februari 2025 moeten aanbesteders jaarlijks de totale waarde van opdrachten van beperkte waarde (i.e. opdrachten met een geraamde waarde beperkt tot 30.000 EUR) communiceren aan het federaal aanspreekpunt. Opdrachten met een waarde van minder dan 3.000 EUR moeten niet worden gemeld.

De verzamelde informatie zal door de FOD BOSA worden aangewend om informatie te delen aan het maatschappelijk middenveld en aan de media. Daartoe zal de informatie op neutrale wijze worden gebundeld per aanbestedende overheid. De precieze modaliteiten van deze informatiedeling zullen in een afzonderlijk Koninklijk Besluit worden bepaald.

 

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.