Deadline opleidingsplan nadert

Belgische ondernemingen met 20 of meer werknemers moeten voor 31 maart 2023 over een opleidingsplan beschikken.

Sinds de publicatie van de arbeidsdeal, beschikt elke werknemer in België over een individueel opleidingsrecht.

Het aantal opleidingsdagen per jaar is afhankelijk van het totaal aantal werknemers binnen de onderneming:

  1. ≥ 10 en < 20 werknemers: minimum 1 opleidingsdag per voltijdse werknemer per jaar;
  2. ≥ 20 werknemers: minimum 5 opleidingsdagen per voltijdse werknemer per jaar (met uitzondering van 2023, dan zal de werknemer slechts recht zal hebben op minimum 4 opleidingsdagen).

Ondernemingen met 20 of meer werknemers moeten een keer per jaar, vóór 31 maart, een opleidingsplan voor hun werknemers opstellen. Een opleidingsplan is een document in papieren of elektronische vorm, waarin de opleidingen worden opgelijst, alsook de doelgroep van de werknemers waarvoor ze bestemd zijn. Het plan moet worden opgemaakt voor een minimumduur van een jaar.

De procedure voor het aannemen van dit opleidingsplan verschilt naargelang de onderneming al dan niet een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging heeft.

De wet voorziet geen administratieve of strafrechtelijke sancties in geval van niet-naleving van deze verplichting.

Als werkgever bent u vrij om te bepalen hoe dit opleidingsplan er zal uitzien. De wetgever heeft geen verplicht model voorzien, maar legt wel enkele minimumverplichtingen op. Het is ook mogelijk dat er op sectorniveau minimumverplichtingen worden opgelegd.

In het opleidingsplan moeten zowel de formele, als de informele opleidingen worden opgenomen. U bent vrij om te bepalen welke opleidingen u wenst op te nemen, maar bij het opmaken van het opleidingsplan, moet u rekening houden met een aantal elementen, zoals de genderdimensie, en bijzondere aandacht geven aan bepaalde specifieke groepen werknemers.

Het opleidingsplan moet worden bewaard in de schoot van de onderneming, zodat werknemers en hun vertegenwoordigers op eenvoudige vraag toegang tot het opleidingsplan kunnen hebben.

Het opleidingsplan moet normaliter aan een aan te wijzen instantie worden verzonden, maar momenteel is het nog wachten op een KB dat nadere richtlijnen in dit verband zal moeten geven.

Contacteer ons gerust indien u hierover meer informatie wenst.

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.