De impact van de nieuwe wet betalingstermijnen op (publieke) contracten

Enige tijd geleden kondigden we reeds de intrede van nieuwe, dwingende betalingstermijnen in B2B-relaties aan.

Vandaag, een goede maand na de inwerkingtreding van wet van 14 augustus 2021 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, brengen we de kernprincipes graag in herinnering.

Met de wetswijziging die per 1 februari 2022 van kracht is geworden, mengt de wetgever zich opnieuw op het niveau van de contractuele afspraken die ondernemingen kunnen maken. Vanaf 1 februari 2022 bent u dus niet meer helemaal vrij om betalingstermijnen vast te leggen.

Daarnaast zoomen we in op de gevolgen van het hanteren van een niet-conforme betalingstermijn in uw lopende overeenkomsten. De wijzigingen aan de wet van 2 augustus 2002 kunnen immers een reële impact hebben op de cashflow van uw onderneming.

Verder nuanceren we de impact van de nieuwe regels voor ondernemingen die actief zijn op de publieke markt (overheidsopdrachten).

1. Kernprincipes van de nieuwe wet inzake betalingstermijnen

De nieuwe wet heeft een ruim toepassingsgebied. De  regels inzake betalingstermijnen gelden nu immers uniform voor alle B2B-overeenkomsten (lopende en nieuwe overeenkomsten), ongeacht de omvang van de betrokken ondernemingen.

Vanaf 1 februari 2022 geldt volgend wettelijk regime inzake B2B-betalingstermijnen:

 1. een standaard betalingstermijn van 30 dagen
 2. de optie om contractueel een betalingstermijn van maximaal 60 dagen overeen te komen
 3. een verificatietermijn/periode voor nazicht van de factuur is inbegrepen in deze betalingstermijn
 4. de betalingstermijn vangt aan:
  1. bij ontvangst van de factuur; of
  2. op de dag van de ontvangst van de goederen/diensten, indien de datum van de ontvangst van de factuur niet vaststaat of indien de factuur werd ontvangen voor de levering van de goederen of diensten.
 5. het is verboden om de datum van de ontvangst van de factuur contractueel vast te leggen
 6. laattijdige betalingen worden automatisch gesanctioneerd met nalatigheidsintrest en de schuldeiser heeft recht op een forfaitaire vergoeding voor invorderingskosten (40 euro)

Elk beding/clausule in een overeenkomst waarin een langere betalingstermijn voorzien wordt, is nietig en wordt dus voor ongeschreven gehouden. In dat geval zal worden teruggegrepen naar de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst factuur.

Indien u dus uw lopende overeenkomsten nog niet heeft afgestemd op de nieuwe wet, die onmiddellijk van toepassing is, zal uw schuldeiser dus mogelijks veel sneller komen aankloppen voor betaling of zal u sneller uw facturen kunnen gaan innen.

 

2. Betalingstermijnen in overheidsopdrachten

Maakt deze wet nu ook een einde aan de historisch lange betalingstermijnen in lopende overheidsopdrachten?

Hoewel de wet van 2 augustus 2002 van toepassing is op handelstransacties tussen ondernemingen onderling of tussen ondernemingen en overheidsinstanties, bepaalt artikel 3 van de wet het volgende:

“Deze wet is van toepassing op alle betalingen tot vergoeding van handelstransacties.

[…]

Zij is eveneens van toepassing op handelstransacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties, waarbij de schuldenaar een overheidsinstantie is, als bedoeld in artikel 4, § 23, onder voorbehoud van de regelgeving inzake overheidsopdrachten en concessies op het vlak van de verificatie- en betalingsregels zoals vervat in de algemene uitvoeringsregels.”

Zoals voorheen, voorziet de wet dus nog steeds in een uitzondering voor overheidsopdrachten.

Dat houdt in dat wanneer u als onderneming een overeenkomst sluit met een aanbesteder (ziekenhuis, OCMW, gemeente, regionale/federale overheid, politie, …) voor de uitvoering van een overheidsopdracht (werken/diensten/leveringen), de overheidsopdrachtenwetgeving en in het bijzonder het KB Uitvoering ongewijzigd geldt.

Voor deze overeenkomsten zal uw onderneming als opdrachtnemer nog steeds rekening moeten houden met langere betalingstermijnen (zie art. 95, 127 en 160 KB Uitvoering):

 1. Een standaard verificatietermijn van 30 dagen voor de aanbestedende overheid
 2. Een standaard betalingstermijn van 30 dagen voor de aanbestedende overheid
 3. Een bijzondere betalingstermijn van 60 dagen voor de aanbestedende overheid die gezondheidszorg verstrekken en die specifiek voor dat doel zijn erkend, zij het enkel voor de werken verbonden aan die specifieke activiteit (bijv. ziekenhuizen)

Concreet zal u dus nog steeds rekening moeten houden met een betalingstermijn van 60 (30 dagen verificatietermijn + 30 dagen betalingstermijn) tot 90 dagen(30 dagen verificatietermijn + 60 dagen betalingstermijn).

 

3. Opdrachten van beperkte waarde (aanvaarde factuur)

De rigide overheidsopdrachtenwetgeving voorziet evenwel in een bijzonder regime voor opdrachten van een beperkte waarde.

Volgens artikel 92 van de Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016, kunnen aanbesteders opdrachten met een geraamde waarde tot € 30.000 toewijzen aan een opdrachtnemer op aanvaarde factuur. Dit betekent dat de opdracht tussen aanbesteder en opdrachtnemer wordt gesloten door het versturen van een bestelbon door de aanbestedende overheid. De factuur geldt dan als bewijs dat de opdracht werd gesloten.

Wanneer een gemeente bijvoorbeeld een airco-installatie of enkele computers wilt aankopen voor minder dan 30.000 EUR, dan hoeft ze daarvoor geen plaatsingsprocedure te organiseren.

Voor dergelijke opdrachten bepaalt artikel 5, lid 2 van het KB Uitvoering dat de bepalingen van het KB Uitvoering niet van toepassing zijn (tenzij de opdrachtdocumenten deze toch van toepassing maken).

Nu wordt het wellicht wat technisch. Concreet betekent dit dat in dat geval de wettelijke regels inzake betalingstermijn bij overheidsopdrachten (artikelen 95, 127 en 160 van het KB Uitvoering), niet van toepassing zijn.

In deze gevallen is de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties dan wél van toepassing. Ook hier zal een overheid dus gebonden zijn aan de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen (met de optie om contractueel uit te breiden naar maximaal 60 dagen).

Twijfel je over de toepassing van deze regels voor jouw onderneming? Contacteer ons dan voor een gesprek!

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.