Recht op deconnectie in de non-profitsector: binnen PC 337 werd een CAO betreffende het recht van werknemers op deconnectie gesloten

De wet van 3 oktober 2022 (de zogenaamde Belgische arbeidsdeal) heeft bepaald dat werkgevers die 20 of meer werknemers tewerkstellen maatregelen moeten nemen met betrekking tot het recht op deconnectie in hoofde van de werknemer.

Het recht op deconnectie betreft het recht om buiten de normale werkuren niet beschikbaar te zijn, en omvat met name richtlijnen voor het gebruik van digitale hulpmiddelen om het privé- en gezinsleven van de werknemer buiten de normale werkuren te beschermen.

De wet bepaalt dat dit kan ofwel door het sluiten van een CAO op sectorniveau, ofwel, bij gebreke daaraan, door een wijziging van het arbeidsreglement door de werkgever.

In de non-profit sector, in paritair comité 337, werd hiertoe op sectoraal niveau op 21 februari 2023 een CAO betreffende het recht op deconnectie gesloten, wat ervoor zorgt dat er geen onderhandelingen meer nodig zijn op ondernemingsniveau om de modaliteiten van het recht op deconnectie vast te leggen.  De non-profit sector is hierdoor een van de eerste en enige sectoren die over dergelijke CAO beschikken.

De CAO van 21 februari 2023 betreffende het recht op deconnectie is van toepassing op organisaties met minstens 20 werknemers en legt de praktische uitwerking van het recht op deconnectie vast. Zo wordt er onder meer voorzien dat werknemers en werkgevers erover zullen waken dat werknemers onderling geen contact opnemen met elkaar buiten de werkuren om professionele redenen, tenzij er sprake is van een noodsituatie. De CAO voorziet meteen ook enkele uitzonderingen.

De CAO is inwerking getreden voor onbepaalde duur op 1 maart 2023.

Contacteer ons gerust indien u meer details wenst over de concrete inhoud of over de impact van deze CAO of de gevolgen ervan voor uw arbeidsovereenkomst of arbeidsreglement.

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.