Handelshuurlening

Handelshuurlening

1.

Door de coronacrisis en de daarbij horende maatregelen die de federale overheid heeft genomen hebben veel bedrijven verplicht hun deuren moeten sluiten. Veel ondernemingen ondervinden hierdoor moeilijkheden om hun betalingsverplichtingen te voldoen, waaronder het betalen van de handelshuur. Dit weegt zwaar op de liquiditeit van de betrokken ondernemingen. De Vlaamse overheid heeft het systeem van handelshuurlening in het leven geroepen om deze ondernemingen te ondersteunen en is geldig vanaf april 2020.

Huurders die door liquiditeitsproblemen moeilijkheden hebben om de handelshuur te betalen kunnen een handelshuurlening aanvragen. De huurder dient een aanvraag in via de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen voor 1 juli 2021 en de aanvraag dient te worden bevestigd door de verhuurder voor 8 juli 2021. Een aanvraag kan betrekking hebben op meerdere panden van eenzelfde verhuurder, waarvoor de huurder één handelshuurlening vraagt.

2.

Als onderneming wordt beschouwd: de natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent in hoofdberoep, de vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht, de buitenlandse onderneming met een vergelijkbaar statuut en de vereniging met een economische activiteit.

Volgende bijkomende voorwaarden moeten worden nageleefd om in aanmerking te komen voor de voormelde steun:

 • Je bent:
  • Zelfstandige in hoofdberoep en zelfstandige in bijberoep die gelet op zijn beroepsinkomen de bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep moet betalen;
  • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een buitenlandse in België ingeschreven onderneming met een vergelijkbaar statuut, met telkens minstens één werkende vennoot of één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst.
  • Een vereniging met een economische activiteit met minstens één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst
 • De onderneming of zelfstandige is actief volgens de Kruispuntbankvan Ondernemingen (KBO). Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).
 • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.
 • Je beschikt over een geregistreerd handelshuurcontract (of gelijkaardige juridische structuur waarbij, tegen een vergoeding, een handelspand wordt ter beschikking gesteld zoals erfpacht, vruchtgebruik, opstal, brouwerijcontract incl. terbeschikkingstelling van een pand) voor het pand waarvoor de lening wordt aangevraagd. Dit pand dient gelegen te zijn in het Vlaams Gewest.
 • Je bent een huurder die ofwel:
 • Zijn fysische locatie volledig of gedeeltelijk verplicht moest sluiten ten gevolge de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus;
 • Als hoofdactiviteit op de indieningsdatum van de aanvraag behoort tot de eventsector, zijndede sectoren opgenomen op deze lijst (bijlage ingevoegd bij besluit van 17 augustus 2020).
 • Je had voor dit pand geen huurachterstallen op 15 maart 2020.
 • Je sluit (als huurder) een vrijwillige overeenkomst met de verhuurder waarbij een deel van de huur wordt kwijtgescholden en je voor het overige deel van de huur een lening aangaat bij PMV/z-Leningen.

3.

Als basis voor een handelshuurlening dien je als huurder een vrijwillige overeenkomst te sluiten met de verhuurder die gebaseerd is op het opschorten van de verplichting voor de huurder tot betaling van de handelshuur voor 3 tot 6 maanden, waarbij deze periode als volgt wordt ingevuld:

 • De kwijtschelding van één of twee maanden huur, inclusief lasten, door de verhuurder;
 • De aanvraag van een lening door de huurder, via PMV/z-Leningen, voor de betaling van maximum vier maanden van de handelshuur (met een maximum van €60.000 per pand), waardoor de verhuurder zekerheid krijgt van deze betaling.

In de online tool van de handelshuurlening zullen de huurder en de verhuurder deze afspraken moeten bevestigen waarna het systeem automatisch een overeenkomst zal aanmaken die je kan afdrukken.

De regeling kan betrekking hebben op ten vroegste de huur die verviel in de maand april 2020.

Op basis van de gesloten modelovereenkomst kan PMV/z-Leningen nv, in naam en voor rekening van het VlaamsGewest, een handelshuurlening toekennen aan huurders die dit bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen aanvragen.

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.