De berekening van de opzeggingstermijn bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst na een overgang van onderneming in het kader van CAO nr. 32bis, NAR

Recent publiceerde Peter Dufaux een artikel met als titel “De berekening van de opzeggingstermijn bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst na een overgang van onderneming in het kader van CAO nr. 32bis, NAR”.

In het artikel belicht Peter de algemene principes over het behoud van rechten in het algemeen en het behoud van anciënniteit in het bijzonder bij een overgang van onderneming. Hij verwijst hierbij uitvoerig naar de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie en past deze rechtspraak toe op de berekening van de opzeggingstermijn wanneer er een overgang in het kader van CAO nr. 32bis, NAR heeft plaatsgevonden.

Hij bespreekt eveneens in welke mate partijen na de overgang een aanpassing van de arbeidsovereenkomst kunnen doorvoeren. In het artikel staat Peter eveneens stil bij het begrip “anciënniteit” in het kader van de berekening van de opzeggingstermijn. Meer specifiek licht hij toe dat een overname in het kader van CAO nr. 32bis, NAR niet kan worden gelijkgesteld met een toekenning van conventionele anciënniteit bij de berekening van de opzeggingstermijn.

Kort samengevat: Wanneer een werknemer die werd aangeworven vóór 1 januari 2014 wordt overgenomen na 1 januari 2014 moet de opzeggingstermijn worden berekend in twee stappen conform de Wet Eenheidsstatuut. Het feit of de werknemer naar aanleiding van de overgang al dan niet een nieuwe arbeidsovereenkomst heeft ondertekend, doet niet ter zake. Om de opzeggingstermijn te berekenen dient de oorspronkelijke datum van indiensttreding bij de overlater in beschouwing te worden genomen. De toepassing van de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie brengt niet met zich mee dat enkel de bij de overlater verworven anciënniteit moet worden geteld bij de anciënniteit die bij de overnemer werd opgebouwd.

Hier kan u de volledige tekst nalezen.

 

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.