Brussels Hoofdstedelijk Gewest beperkt tijdelijk de indexering van de handelshuurprijzen

Na eerdere maatregelen op het niveau van de diverse gewesten om de indexering van woninghuurprijzen te beperken in de context van de fel gestegen energiekosten en inflatie, is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog een stap verder gegaan.

Op 15 december 2022 werd een ordonnantie aangenomen die met ingang van 22 december 2022 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de indexering van de handelshuurprijzen gedurende één jaar beperkt.

In dit artikel lichten wij deze beperking verder toe.

De indexering van de huurprijs is de aanpassing van de huurprijs aan de evoluties van de kosten van het levensonderhoud. Voor de indexering van handelshuurovereenkomsten bestaan de volgende principes:

 • De indexering van de huurprijs is slechts één keer per jaar toegelaten;
 • De huurprijs wordt slechts geïndexeerd wanneer de indexering in de huurovereenkomst werd bedongen;
 • De indexering vindt ten vroegste plaats op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.
 • De aangepaste huurprijs mag niet hoger zijn dan het bedrag verkregen door toepassing van de volgende formule: basishuurprijs vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer.

De hoger vermelde Ordonnantie van 15 december 2022 voert voor de handelshuurovereenkomsten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende één jaar een afwijkende indexeringsformule in, die de hiervoor vermelde formule vervangt.

Deze afwijkende formule berekent het deel van de indexering vanaf juni 2021 aan de hand van de consumptieprijsindex zonder de energiecomponenten (de “index-0-energie”). Hiertoe worden de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen gehaald: elektriciteit, aardgas, butaan, propaan, vloeibare brandstoffen, vaste brandstoffen en motorbrandstoffen. De aanpassing aan de ontwikkeling van de energieprijzen wordt dus achterwege gelaten. Het deel van de indexering tot juni 2021 blijft daarentegen gebaseerd op de gezondheidsindex.

 • Voor huurovereenkomsten die in werking zijn getreden vόόr of in juli 2021 (of indien de basishuurprijs bij overeenkomst of vonnis werd vastgesteld met uitwerking vόόr of in juli 2021):

basishuurprijs x 0,99 x (nieuw index 0 energie / aanvangsindexcijfer)

 • Voor huurovereenkomsten die in werking zijn getreden na juli 2021 (of indien de basishuurprijs bij overeenkomst of vonnis werd vastgesteld met uitwerking na juli 2021):

basishuurprijs x (nieuwe index 0 energie / aanvangsindexcijfer 0 energie)

 • De gehanteerde termen zijn daarbij gedefinieerd als volgt:
  • De basishuurprijs is de huurprijs die volgt uit de overeenkomst of uit een vonnis met uitsluiting van alle kosten en lasten.
  • Het aanvangsindexcijfer is de door Statbel gepubliceerde gezondheidsindex (of voor overeenkomsten vóór 1 februari 1994 gesloten: het indexcijfer van de consumptieprijzen) van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens dewelke de overeenkomst is gesloten.
  • Het aanvangsindexcijfer 0 energie is de consumptieprijsindex zonder de energiecomponenten, gepubliceerd door Statbel, van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens dewelke de overeenkomst is gesloten.
  • De nieuwe index 0 energie is de consumptieprijsindex zonder de energiecomponenten, gepubliceerd door Statbel, van de maand die voorafgaat aan de maand van de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

Indien de huurovereenkomst een indexeringsclausule bevat die tot een hoger bedrag leidt dan het bedrag dat voortvloeit uit de toepassing van de wettelijke formule, dan wordt dat bedrag verlaagd tot het bedrag dat voortvloeit uit de wettelijke formule.

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.