Actief in de franchisesector? De precontractuele informatieverplichtingen wijzigen!

Als franchisegever ben je waarschijnlijk bekend met de vereiste om minstens één maand vóór de ondertekening van de overeenkomst een ontwerpovereenkomst en een apart document met specifieke informatie aan de franchisenemer te verstrekken. Deze bundel papieren staat bekend als het precontractuele informatiedocument (PID). In een vorige nieuwsbrief wezen we erop dat het verzuimen van deze verplichting kan resulteren in de nietigverklaring van de overeenkomst.

In de nabije toekomst zullen er aanzienlijke wijzigingen worden aangebracht in de lijst van informatie die een franchisegever moet verstrekken in het PID. Deze lijst van informatie is zojuist gewijzigd door een wet die op 8 februari 2024 is aangenomen. Deze wet is nog niet van kracht maar verwacht wordt dat dit in het najaar van 2024 in werking zal treden.

Wat wordt anders?

Precisering “belangrijke contractuele bepalingen”

Art. X. 28 §1 van het Wetboek van Economisch recht (WER) bepaalt dat de “persoon die het recht verleent” (de franchisegever) informatie moet geven over enerzijds “belangrijke contractuele bepalingen” en anderzijds over “gegevens voor de correcte beoordeling van de commerciële samenwerkingsovereenkomst”.

De nieuwe wet brengt ingrijpende veranderingen aan in het eerste deel, genaamd “belangrijke contractuele bepalingen“. De cruciale bepalingen worden nu gedetailleerder gespecificeerd, waardoor het duidelijker wordt welke informatie de franchisegever moet verstrekken.

Voorheen vereiste art. X.28 §1, 1° WER onder andere informatie over “verbintenissen” en “gevolgen van het niet-nakomen van de verbintenissen“. Dit resulteerde vaak in het PID dat vrijwel de volledige contractuele bepalingen letterlijk overnam, waardoor het zijn eigenlijke doel voorbijschoot, namelijk het benadrukken van belangrijke contractuele aspecten voor de franchisenemer voordat hij een franchiseovereenkomst aangaat.

De wetswijziging beoogt daarom het PID effectief te laten fungeren als een document dat ‘red flags’ signaleert en niet louter wat clausules citeert.

 

Nieuwe informatieverplichtingen

De nieuwe wet voert verder nieuwe informatieverplichtingen in:

  • De kosten bij opstart of wederkerende kosten, zoals marketing, informatica, transport, opleiding ten laste van de persoon die het recht verkrijgt, en de voorwaarden tot wijziging hiervan;
  • De verplichtingen met betrekking tot het hanteren van maximumprijzen;
  • De verplichtingen met betrekking tot de minimumomzet en minimumafname en de gevolgen van het niet-behalen ervan;
  • De beperkingen op het gebruik van intellectuele eigendomsrechten;
  • De beperkingen op de toegang tot en de gebruiksrechten van klantendata tijdens en na de overeenkomst van de persoon die het recht verkrijgt;
  • De beperkingen met betrekking tot online verkoop en online promotie;
  • De bedingen over de relatie en de afhankelijkheid tussen de commerciële samenwerkingsovereenkomst en de huurovereenkomst of elke andere overeenkomst betreffende de exploitatievestiging;
  • Het bevoegdheidsbeding, de rechtskeuze en de proceduretaal.

Overigens zijn de bestaande verplichtingen omtrent informatieverstrekking gehandhaafd en waar nodig uitgebreid. Bijvoorbeeld, u dient binnenkort ook de gevolgen van het schenden van een non-concurrentiebeding op te nemen in het PID, samen met informatie over de opzegging van de overeenkomst en de bijbehorende financiële consequenties.

De franchisegever moet de nieuwe informatie niet alleen in het PID vermelden in het kader van nieuwe franchiseovereenkomsten die u sluit vanaf de inwerkingtreding van de wet, maar ook in het vereenvoudigd PID bij wijzigingen en hernieuwingen van lopende franchiseovereenkomsten.

 

Inwerkingtreding en sancties

De nieuwe wet zal van kracht worden zes maanden na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Het belang van deze wijziging is aanzienlijk. Wanneer noodzakelijke gegevens ontbreken in het (vereenvoudigd) PID, kan de franchisenemer de nietigheid van de overeenkomst inroepen. In een vorige nieuwsbrief benadrukten we het financieel risico voor de franchisegever van zo’n nietigverklaring.

Indien je verplicht bent om een PID op te stellen in verband met het aangaan van een franchiseovereenkomst of een soortgelijke commerciële samenwerkingsovereenkomst, of indien je een PID ontvangt van je toekomstige contractspartij, aarzel dan niet om contact op te nemen met Charles Claeys of uw contactpersoon bij Monard Law.

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.