“Vlaamse Codex Wonen” vanaf   1 januari 2021

“Vlaamse Codex Wonen” vanaf 1 januari 2021

De regelgeving omtrent het Vlaamse woonbeleid zal vanaf 01.01.2021 worden samengebracht. De Vlaamse Wooncode die dateerde an 1997 en herhaaldelijk werd gewijzigd werd vanaf begin januari 2021 de Vlaamse Codex Wonen.

1.
Vanaf 01.01.2021 trad de nieuwe Vlaamse Codex Wonen in werking die alle relevante regelgeving m.b.t. het Vlaamse woonbeleid bundelt met het oog op de verbetering van de leesbaarheid en de samenhang. De Vlaamse Codex Wonen zal een nieuwe structuur bevatten met een nieuwe nummering van de reeds bestaande artikelen.

Inhoudelijke wijzigingen worden er evenwel niet doorgevoerd.

2.
De Vlaamse Codex Wonen vervangt hoofdzakelijk de Vlaamse Wooncode. Bovendien worden eveneens de bepalingen van de volgende decreten opgenomen, m.n. het Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, het register van verwaarloosde woningen en gebouwen, het fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen, de subsidie voor investeringen in residentiële woonwagenterreinen en doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners. Daarenboven worden tevens de volgende aspecten uit het decreet grond- en pandenbeleid vervat in de nieuwe Vlaamse Codex Wonen: het leegstandsregister, de activeringsprojecten, het activeringstoezicht en de regeling rond de verwezenlijking van een sociaal en een bescheiden woonaanbod. Het Vlaamse Woninghuurdecreet dat op 01.01.2019 in werking trad, wordt evenwel niet opgenomen in de nieuwe codex.

3.
De Vlaamse Codex Wonen wordt opgedeeld in 7 boeken. Elk boek bevat meerdere delen, titels en hoofdstukken.

Er zal tevens worden voorzien in een bijlage met aanduiding van de vorige vindplaats van elk artikel, een lijst met de artikelen die niet werden weerhouden in de nieuwe codex, verscheidende concordantietabellen en een motivatie voor deze codificatie, de zgn. verantwoordingsnotitie.

Bij deze nieuwe codex horen ook een reeks uitvoeringsbesluiten waarmee de Vlaamse Codes Wonen vorm wordt gegeven, ondermeer besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2020 tot codificatie van de decreten betreffende het Vlaamse Woonbeleid, B.S. 13november 2020; besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2020 tot wijziging van diverse decreten en besluiten van de Vlaamse Regering naar aanleiding van de codificatie van de decreten betreffende het Vlaamse woonbeleid, B.S., 17 november 2020; besluit van de Vlaamse regering van 11 september 2020 tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, B.S., 8 december 2020.

In het besluit van 18 december 2020, B.S, 27 januari 2021 worden een aantal elementen uit de Vlaamse Codex wonen inzake huurpremies en -regelementering gealigeneerd op de sociale huurreglementering.

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.