Verstrenging van de betalingstermijn bij handelstransacties tussen grote ondernemingen en KMO’s

Verstrenging van de betalingstermijn bij handelstransacties tussen grote ondernemingen en KMO’s

Dewet van 28 mei 2019 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransactiesbepaalt dat vanaf 29 april 2020 de uiterste conventionele betaaltermijn bij handelstransacties tussen grote ondernemingen en KMO’s tot maximaal 60 kalenderdagen beperkt wordt. Deze wetswijziging moet KMO’s helpen hun cashflow te waarborgen, ook ten opzichte van grotere ondernemingen die in een sterke positie zitten en voor zichzelf gunstigere betaaltermijnen willen afdwingen ten koste van de KMO’s waarmee ze contracteren.

Vanaf 29 april 2020 kan er dus geen uiterste betaaltermijn meer overeenkomen worden van meer dan 60 kalenderdagen, indien de schuldeiser een KMO is en de schuldenaar een grote onderneming is.

Elk beding in een overeenkomst dat in strijd is met deze bepaling wordt vanaf dan voor niet-geschreven gehouden.

Voor de vraag wie nu een KMO is en wie een grote onderneming, wordt verwezen naar de definitie in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Concreet heeft dit tot gevolg dat een onderneming, die op het ogenblik van het sluiten van een handelstransactieNIETmeer dan éénvan de volgende criteria overschrijdt, ter zake als een KMO wordt gezien:

  1. jaargemiddelde van het aantal werknemers:50;
  2. jaaromzet, exclusief de BTW:9.000.000 EUR;
  3. balanstotaal:4.500.000 EUR.

In dit kader dient tevens opgemerkt te worden dat de termijn om de conformiteit van de geleverde goederen en/of diensten met de overeenkomst te controleren en aan te kaarten in beginsel wettelijk maximaal 30 kalenderdagen (vanaf de datum van ontvangst van de goederen of diensten) kan bedragen.

Conclusie

Wie als grote onderneming contracteert met een KMO, moet voortaan bij een handelstransactie bijgevolg ofwel:

  1. de wettelijke betalingstermijn van 30 kalenderdagen nakomen, of
  2. de conventionele betalingstermijn van maximaal 60 kalenderdagen respecteren, en
  3. de conformiteit van de geleverde goederen of diensten met de overeenkomst binnen de 30 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de goederen of diensten controleren en desgevallend aankaarten bij de KMO.

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.