POP UPS zonder hiccups: eindelijk duidelijke huurwetgeving.

POP UPS zonder hiccups: eindelijk duidelijke huurwetgeving.

Sinds 1 september 2016 geldt een Vlaamse wetgeving voor de huur van een onroerend goed voor pop-up stores, pop-up restaurants of andere tijdelijke initiatieven. Deze biedt meer flexibiliteit en meer rechtszekerheid.

In het verleden was er vaak onduidelijkheid over de manier waarop pop-up ondernemers een huur van korte duur konden sluiten zonder dat de verhuurder of huurder gedurende negen jaar gebonden was. Het nieuwe regime maakt het mogelijk om buiten de toepassing te blijven van de klassieke handelshuurwet.

De belangrijkste kenmerken van de nieuwe regelgeving op een rijtje :

De belangrijkste troef van deze nieuwe huurwetgeving ligt in de beperking van de huurtermijn.

Van essentieel belang is dat de huur wordt gesloten voor een termijn van maximum één jaar.

De overeenkomst eindigt dan automatisch bij het verstrijken van de overeengekomen duur. Een opzegging is niet nodig en de huurder heeft geen recht op huurhernieuwing.

De huurder (en niet de verhuurder) heeft wel de mogelijkheid om op elk moment de huur te beëindigen, via een opzegtermijn van één maand. De huurder heeft geen recht op een vergoeding bij het beëindigen van de huurovereenkomst, tenzij dit anders werd overeengekomen.

Verlenging mogelijk

Partijen kunnen de overeenkomst van korte duur wel éénmaal of meermaals schriftelijk en onder dezelfde voorwaarden verlengen. Zodra hierdoor evenwel de totale duur van de huur langer wordt dan één jaar, valt de huurovereenkomst retroactief onder de regeling van de handelshuur en wordt hij geacht van bij aanvang te zijn aangegaan voor een duur van negen jaar.

Contact met het publiek

Niet alle tijdelijke activiteiten vallen onder de scope van de wetgeving. Bij de uitoefening van de handelsactiviteit moet er rechtstreeks contact zijn tussen de huurder en het publiek, zonder dat het van belang is op welke wijze dit contact tot stand komt.

Hoedanigheid

Het is niet van belang of de huurder al dan niet eigenaar is van de door hem in het gehuurde goed uitgeoefende handelszaak. De huurder mag de huur niet overdragen of onderverhuren. De verkrijger van het onroerend goed zal de huurovereenkomst moeten naleven, voor zover deze voorafgaand aan de verkrijging werd geregistreerd.

Verbouwingen

Het decreet voorziet eveneens in een duidelijke regeling voor de uitvoering van verbouwingen die nodig zijn om de uitoefening van de pop- up activiteit mogelijk te maken.

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.