Opgepast: corona-ouderschapsverlof heeft potentieel gevolgen voor het (verder) opnemen van tijdskrediet!

Opgepast: corona-ouderschapsverlof heeft potentieel gevolgen voor het (verder) opnemen van tijdskrediet!

 

Heeft u gebruik gemaakt van het corona-ouderschapsverlof? Of hebben werknemers in uw bedrijf hiervan gebruik gemaakt? Dan is het goed om even de oren de spitsen, want na afloop ervan kan men mogelijks 12 maanden géén beroep meer doen op een andere vorm van deeltijds tijdskrediet o.b.v. CAO nr. 103.

 

1. Corona-ouderschapsverlof als nieuwe mogelijkheid om tijdelijk minder te werken

 

De voorbije periode werd het corona-ouderschapsverlof sterk gepromoot. Dit systeem is van toepassing:

 1. voor werknemers die ten minste één maand[1] in dienst zijn bij hun werkgever;
 2. die instaan voor de opvoeding van een biologisch, erkend of geadopteerd kind jonger dan 12 jaar[2];
 3. om minder te gaan werken (volledige schorsing of vermindering tot een deeltijdse tewerkstelling van 50% of 80%).

 

Heel wat werknemers stapten over op dit nieuwe systeem wegens verschillende voordelen:

 • Bijkomend verlof dat niet wordt aangerekend op de maximumduur van het gewone ouderschapsverlof;
 • Hogere onderbrekingsuitkeringen;
 • Slechts één maand anciënniteit vereist (i.p.v. 12 maanden bij “gewoon” ouderschapsverlof);
 • Korte aanvraagprocedure (3 werkdagen vooraf);
 • Ook pleegouders komen onder dezelfde leeftijdsvoorwaarde in aanmerking voor het corona-ouderschapsverlof (i.t.t. onder het “gewone” ouderschapsverlof);

2. Tewerkstellingsvoorwaarde voor tijdskrediet komt in het gedrang

 

Toch is er ook een belangrijk nadeel aan dit systeem verbonden. Na afloop van het corona-ouderschapsverlof, kunnen werknemers in de problemen komen indien ze deeltijds tijdskrediet willen opnemen volgens CAO nr. 103. Het gaat om tijdskrediet wegens:

 • zorgen voor een kind jonger dan 8 jaar;
 • zorgen voor een kind jonger dan 21 jaar met een handicap;
 • palliatieve zorgen;
 • zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid;
 • bijstand of zorg aan een zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van het gezin;
 • volgen van een erkende opleiding;
 • landingsbaan.

 

Het corona-ouderschapsverlof kan de tewerkstellingsvoorwaarde immers in het gedrang brengen. Om deeltijds tijdskrediet te kunnen nemen, moet de werknemer tijdens de 12 maanden die de schriftelijke kennisgeving voorafgaan minstens 75% (t.a.v. een voltijds contract) resp. 100% (voltijds) hebben gewerkt.[3]

Onderstaande tabel vat deze tewerkstellingsvoorwaarde samen:

 

Tijdskrediet (CAO nr. 103)

Tewerkstellingsvoorwaarde

Motieven behalve landingsbaan
Volledige schorsing /
Vermindering tot 50% De werknemer moet min. ¾ (t.o.v. voltijds) hebben gewerkt tijdens de 12 maanden die de schriftelijke kennisgeving voorafgaan.
Vermindering tot 80% De werknemer moet voltijds hebben gewerkt tijdens de 12 maanden die de schriftelijke kennisgeving voorafgaan.
Motief landingsbaan  
Vermindering tot 50% De werknemer moet min. ¾ (t.o.v. voltijds) hebben gewerkt tijdens de 24 maanden die de schriftelijke kennisgeving voorafgaan..
Vermindering tot 80% De werknemer moet voltijds hebben gewerkt tijdens de 24 maanden die de schriftelijke kennisgeving voorafgaan (of 4/5 in het kader van tijdskrediet waarvoor de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever werd verricht vanaf 01/09/2012).

 

 

Door het opnemen van corona-ouderschapsverlof, gaat de werknemer minder werken. Tijdskrediet met vermindering tot 80% is hierna dus sowieso al uitgesloten. Wanneer corona-ouderschapsverlof wordt genomen voor een volledige schorsing of een vermindering tot 50%, komt de werknemer ook niet meer aan een tewerkstelling van ¾. Tijdskrediet met vermindering tot 50% is dan ook uitgesloten.

 

Corona-ouderschapsverlof verstoort m.a.w. de periode van 12 of 24 maanden gedurende welke de werknemer een bepaald arbeidsregime (voltijds of min. 75%) moet aanhouden.

 

3. Hoe komt dit?

 

Gewoon ouderschapsverlof heeft deze negatieve gevolgen bijvoorbeeld niet. Na gewoon ouderschapsverlof, kan de werknemer perfect deeltijds tijdskrediet opnemen. Dat komt omdat de reglementering (CAO nr. 103) voorziet dat bepaalde periodes waarin minder of niet wordt gewerkt, geen invloed hebben op de tewerkstellingsvoorwaarde.[4] Het gaat bijvoorbeeld om andere vormen van tijdskrediet, thematische verloven, ziekte gedekt door gewaarborgd loon, vakantie, …

 

Met deze tijdelijke loopbaanverminderingen zal m.a.w. géén rekening worden gehouden, zodat een werknemer toch nog aan de vereiste kan voldoen om voltijds of deeltijds minstens 75% te werken tijdens 12 of 24 maanden.

Bijvoorbeeld: U werkte voltijds en u hebt uw prestaties verminderd tot 50% wegens gewoon ouderschapsverlof. Na afloop kunt u aansluitend uw prestaties verminderen tot 50% of 80% wegens tijdskrediet (bv. voor palliatieve zorgen). De vermindering wegens ouderschapsverlof heeft immers geen invloed op de tewerkstellingsvoorwaarde om tijdskrediet te kunnen aanvragen.

 

 

Dit is echter niet het geval bij corona-ouderschapsverlof.[5] Corona-ouderschapsverlof heeft wél een invloed op de tewerkstellingsvoorwaarde, omdat de reglementering hiervoor (nog) geen specifieke uitzondering voorziet, zoals bijvoorbeeld wel het geval voor gewoon ouderschapsverlof.

 

Bijvoorbeeld: U werkte voltijds en u hebt uw prestaties verminderd tot 50% wegens corona-ouderschapsverlof. Na afloop kunt u aansluitend uw prestaties niet verminderen tot 50% of 80% wegens tijdskrediet (bv. voor palliatieve zorgen). U moet eerst opnieuw een periode van 12 maanden minstens 75% werken.

 

 

Corona-ouderschapsverlof kan m.a.w. tot gevolg hebben dat een werknemer niet minstens ¾ of voltijds werkte in die periode van 12 of 24 maanden voor de aanvraag en dus niet in aanmerking komt voor tijdskrediet tot 50% of 80%. De werknemer moet hierdoor opnieuw gedurende een periode van 12 maanden de vereiste tewerkstellingsvoorwaarde opbouwen.

 

Het moet niet gezegd dat dit grote gevolgen kan hebben, in het bijzonder voor werknemers die hun eerdere tijdskrediet vroegtijdig hadden stopgezet of onderbroken om tijdelijk van het corona-ouderschapsverlof te genieten en die nu niet meer terug kunnen overstappen.

 

4. Ter info: probleem geldt niet voor thematische verloven

 

Corona-ouderschapsverlof heeft enkel een potentiële invloed op tijdskrediet (CAO nr. 103), maar niet op thematische verloven, zoals:

 • Verlof voor medische bijstand;
 • Ouderschapsverlof;
 • Palliatief verlof.

 

Hier wordt de tewerkstellingsvoorwaarde immers niet bekeken voor een voorbije periode van 12 of 24 maanden (zoals bij tijdskrediet), maar wel op de datum van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever. Na einde van het corona-ouderschapsverlof, herneemt de werknemer in principe zijn normale tewerkstelling en kan op basis daarvan thematisch verlof worden aangevraagd.

 

5. Nood aan wetgevend initiatief o.w.v. ongelijke behandeling

 

Het gaat hier allicht om een vergetelheid van de wetgever (een bijkomende uitzondering moet worden voorzien in artikel 11 van CAO nr. 103). Zonder wetgevend initiatief hieromtrent, is er naar ons oordeel sprake van een schending van het gelijkheidsbeginsel.

 

Bij deze een warme oproep aan de wetgever om hieraan snel te verhelpen om nodeloze procedures te vermijden.

 

Wordt ongetwijfeld vervolgd…


[1] De voorwaarde dat de werknemer ten minste 1 maand in dienst moet zijn, is niet van toepassing op werknemers voor wie het gewone ouderschapsverlof niet voorziet in een anciënniteitsvoorwaarde.

[2] Het corona-ouderschapsverlof moet in principe een aanvang nemen voor het kind 12 jaar wordt.

[3] Bij landingsbanen zijn er afwijkingen.

[4] Dit zijn de zogenaamde ‘gelijkgestelde’ periodes (worden gelijkgesteld met gewerkte periodes) en ‘geneutraliseerde’ periodes (verlengen ten belope ervan de referteperiode van 12 maanden, die in aanmerking moet worden genomen voor het nagaan van de tewerkstellingsvoorwaarde).

[5] Artikel 11 van CAO nr. 103 somt alle gelijkstellingen en geneutraliseerde periodes op.

 

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.