Op weg naar een meer alomvattend kader voor cryptoactiva

In een van onze vorige nieuwsbrieven berichtten wij dat de Belgische wetgever een eerste stap zette voor het reguleren van crypto. Met deze wetgeving werden met name bepaalde bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden opgelegd aan bepaalde aanbieders van virtuele valuta in België. Hieruit bleek dat deze wetgeving maar een zeer beperkt aantal spelers viseert. Maar de Europese wetgever werkt al geruime tijd aan een meer alomvattend kader voor cryptoactiva: met name de Markets in Crypto Assets (MiCA)-verordening.

Wat zal dit ruimere, wetgevend kader betekenen voor crypto?

De MiCA-verordening wil rechtszekerheid bieden voor cryptoactiva die niet onder de bestaande EU-wetgeving inzake financiële diensten vallen, en op EU-niveau eenvormige regels voor aanbieders van cryptoactiva diensten en emittenten van cryptoactiva vaststellen. Een cryptoactief wordt in de MiCA-verordening gedefinieerd als “een digitale weergave van waarde of rechten die elektronisch kan worden overgedragen en opgeslagen, met gebruikmaking van Distributed Ledger Technology of vergelijkbare technologie”. De Distributed Ledger Technology (of “DLT”) is een type technologie dat de vastlegging van geëncrypteerde data in een distributed ledger (d.i. en database van transacties die over een netwerk van vele computers is verspreid, in plaats van opgeslagen op één gecentraliseerde locatie) ondersteunt.

De verordening zal eenvormige voorwaarden vaststellen voor transparantie en openbaarmaking ten aanzien van uitgifte, functioneren, organisatie en governance van aanbieders van cryptoactiva diensten, en stelt ook regels voor consumentenbescherming en maatregelen ter voorkoming van marktmisbruik vast. Zo zal de verordening bijvoorbeeld regels opleggen waaraan reclame met betrekking tot cryptoactiva dient te voldoen en aan welke bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden dergelijke aanbieders dienen te voldoen (bv. vereisten die worden opgelegd aan het bestuur van dergelijke ondernemingen). Zij zullen naar aanleiding van deze verordening een vergunning dienen te bekomen.

Onder het aanbieden van cryptoactiva diensten valt bijvoorbeeld ook adviesverlening over cryptoactiva. Hierdoor zal iedereen die aan een derde “gepersonaliseerde of specifieke aanbevelingen” aanbiedt, geeft of instemt deze te geven “betreffende de verwerving of de verkoop van één of meer cryptoactiva, of het gebruik van cryptoactiva diensten” een vergunning dienen te bekomen en de MiCA-regelgeving dienen na te leven. Op die manier beoogt de Europese wetgever de belegger in cryptoactiva te beschermen.

 

Waarover wordt nog gesproken?

In ieder geval zijn bepaalde bepalingen inmiddels verwijderd uit de ontwerpverordening, met name deze die het gebruik van proof-of-work-cryptocurrencies zouden verbieden of beperken. Deze bepalingen zouden bijvoorbeeld tot gevolg gehad hebben dat het gebruik van Bitcoin en Ethereum beperkt zou worden doordat deze cryptoactiva het proof-of-work-consensusmechanisme gebruiken om nieuwe munten te delven en hun netwerk te beveiligen.

Momenteel wordt er, onder andere, nog gesproken of non-fungible tokens (NFT’s) en decentrale financiën (DeFi) opgenomen dienen te worden in het MiCA-pakket en welke EU-instellingen verantwoordelijk moeten zijn voor het toezicht op de cryptoruimte.

Het is vooralsnog dus nog even onduidelijk hoe de finale teksten van de MiCA-verordening eruit zullen zien en wanneer deze in werking zullen treden. Wij volgen dit uiteraard voor u op. Het kan voor u wel al van belang zijn om deze (ontwerp)regelgeving mee in overweging te nemen indien u bepaalde diensten aanbiedt die verband houden met cryptoactiva. Indien u vragen heeft over hoe u zich best voorbereid op de inwerkingtreding van de MiCA-verordening, staan wij u graag te woord.

 

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.