Ondernemingen in moeilijkheden: de huidige crisis moet niet het einde van uw onderneming betekenen!

Er zijn heel wat oplossingen indien uw onderneming het financieel moeilijk heeft.

Financiële problemen moeten niet het einde betekenen van uw onderneming

Indien uw onderneming geconfronteerd wordt met een financiële tegenslag die haar continuïteit bedreigt, of indien uw onderneming door de aanhoudende crisis zich al even in moeilijke financiële papieren bevindt, hoeft dit echter niet noodzakelijk haar stopzetting of zelfs haar faillissement te betekenen.

Door tijdig juridische hulp in te roepen kan er tijd gekocht worden en kan de financiële druk worden weggenomen.

 

De procedure van gerechtelijke reorganisatie biedt diverse oplossingen

Aan de hand van de gerechtelijke reorganisatie procedure (‘GRP’), kan uw onderneming de nodige financiële ademruimte worden gegeven die nodig is om op gesaneerde en sterkere wijze te kunnen verder gaan.

Dankzij de GRP wordt uw onderneming immers beschermd tegen haar schuldeisers. Meer bepaald, wordt er een periode van opschorting (moratorium) toegekend gedurende dewelke schuldeisers geen uitvoeringsmaatregelen meer kunnen nemen en er geen vordering tot faillissement of ontbinding lastens uw onderneming kan worden gesteld.

 

De procedure van gerechtelijke organisatie kan diverse vormen aannemen

De gerechtelijke reorganisatie kan 3 verschillende vormen aannemen afhankelijk van waar uw onderneming heel concreet nood aan heeft. Meer bepaald, kan een gerechtelijke reorganisatie worden aangevraagd met het oog op het bekomen van een (i) minnelijk akkoord, (ii) een collectief akkoord of (iii) de overdracht van het geheel of een deel van de activiteiten onder gerechtelijk gezag. Een wijziging van doel gedurende de procedure kan slechts in specifieke gevallen en onder concrete voorwaarden.

 

De procedure is strikt dus vraag tijdig juridisch advies!

De procedure zelf betreft een formalistische procedure waarbij niet alleen termijnen van belang zijn, maar ook op straffe van ontvankelijkheid heel wat stukken dienen te worden bijgebracht. Bovendien is het sedert mei 2018 ook niet meer zo dat de openbare verkopen die reeds binnen 2 maanden zijn gesteld, automatisch worden geschorst. U dient in dat geval uitdrukkelijk een bijkomend verzoek tot schorsing in te dienen. Dit kan in het verzoekschrift GRP zelf of aan de hand van een apart verzoek dat wordt neergelegd voor de zitting.

 

Voor zover uw onderneming geconfronteerd wordt met een aantal tegenslagen die haar continuïteit bedreigen, is het aldus aangewezen dat u zich tijdig laat adviseren teneinde de nodige stappen te kunnen ondernemen.

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.