Newsflash Wet Digitalisering Vennootschapsrecht – stapje vooruit in de digitale richting

Newsflash Wet Digitalisering Vennootschapsrecht – stapje vooruit in de digitale richting

Het vennootschapsrecht staat niet stil. Zo werd op 12 juli 2021 een wet afgekondigd tot wijziging van het toch nog vrij nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ditmaal geen verdere vereenvoudiging van de vennootschapsvormen, of hercodificatie, maar wel de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019.

Wat houdt de wetswijziging concreet in? 2 belangrijke wijzigingen:

1. Mogelijkheid tot online oprichting van rechtspersonen

U leest het goed, in bepaalde gevallen zal een bezoek aan de notaris niet meer verplicht zijn bij de oprichting van een rechtspersoon. Het is te zeggen, een fysiek bezoek zal niet altijd meer verplicht zijn en de authentieke akte zal in gedematerialiseerde (elektronische) vorm verleden kunnen worden. Het onderhoud met de notaris zal voortaan kunnen gebeuren per videoconferentie via een elektronisch platform dat wordt beheerd door FedNot. De ondertekening van de oprichtingsakte gebeurt via een gekwalificeerde elektronische handtekening.

In bepaalde gevallen zal een fysieke verschijning nog verplicht zijn of geëist kunnen worden door de notaris, onder andere indien de oprichting gepaard gaat met een inbreng in natura of wanneer er indicaties zijn van identiteitsfraude of er een verdere controle van de handelingsbekwaamheid of vertegenwoordigingsbevoegdheid nodig wordt geacht.

2. Oprichting van een mandatendatabank

De huidige statutendatabank zal worden uitgebreid met een mandatendatabank. Hierin zullen uit de statutaire bepalingen, de clausules omtrent vertegenwoordiging van de rechtspersoon gefilterd en opgenomen worden op een gestructureerde manier die een vlottere gegevensuitwisseling met andere registers en databanken mogelijk zou moeten maken. Zo doende zou deze informatie sneller en op een eenduidigere manier beschikbaar moeten zijn.

Wanneer treden deze wijzigingen in werking?

Deze wijzigingen treden in werking op 1 augustus 2021 wat betreft de online oprichting, alsook voor de verplichting tot neerlegging en bewaring van de statutaire delegaties van de bevoegdheid om rechtspersonen te vertegenwoordigen voor de statutaire bepalingen die voortvloeien uit in België verleden notariële akten.

Voor de andere akten treedt deze verplichting in op de dag waarop het deel van het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem dat op hen van toepassing is, operationeel wordt. Deze datum wordt bij een bericht in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Voor de rechtspersonen waarvan de bestaande statutaire delegaties van de vertegenwoordigingsbevoegdheid nog niet zijn neergelegd en bewaard overeenkomstig deze nieuwe methodiek, zal deze neerlegging geschieden gelijktijdig met de eerstvolgende neerlegging van een nieuwe gecoördineerde versie van de statuten.

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.