Newsflash : de wetgeving met betrekking tot de sociale verkiezingen werd goedgekeurd

Als vervolg op onze nieuwsbrief van 13 maart 2023, kunnen we vandaag bevestigen dat de “kogel door de kerk” is …

Het advies van de Nationale Arbeidsraad omtrent de sociale verkiezingen van 2024 werd omgezet naar een wetsontwerp. Deze laatste werd dan op donderdag 1 juni 2023 aangenomen na een stemming in de plenaire vergadering van de Kamer.

Nu moet er nog gewacht worden op de publicatie van de goedgekeurde wet in het Belgisch Staatsblad.

1. Veranderingen vanaf 2024

Het advies nr. 2.340 van de Nationale Arbeidsraad beoogde de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen te wijzigen. Samengevat kunnen nu de grootste aankomende wijzigingen als volgt beschreven worden:

  • de voorwaarden inzake het stemrecht voor uitzendkrachten worden aangepast en er wordt voorzien in een rechtsgrond voor een duidelijke gegevensuitwisseling tussen uitzendkantoor en gebruiker (zie punt 2.1);
  • er bestaan nu alternatieve wijzen voor het oproepen van kiezers (zie punt 2.2);
  • het elektronisch stemmen op afstand wordt gefaciliteerd;
  • er wordt een juridisch kader voorzien voor de verdere digitalisering van enkele procedurestappen, met het oog op administratieve vereenvoudiging.
  • de mogelijkheid tot individuele schorsing van de verkiezingsprocedure wordt verduidelijkt;

Daarenboven zet de wet in op het verzamelen van extra statistisch materiaal met betrekking tot het stemrecht bij uitzendkrachten en op het vlak van gendergelijkheid.

 

1.1 Uitzendkrachten

Om de draad verder op te pikken na onze laatste nieuwsbrief, zal als eerste ingegaan worden op het aspect van de uitzendkrachten, meer specifiek hun stemrecht en de modaliteiten daarvan.

Het goeie nieuws is dat niet meer zal gewerkt worden met twee cumulatieve voorwaarden maar met één referentieperiode.

Kortom, indien uitzendkrachten 32 arbeidsdagen (of meer) gewerkt hebben in uw onderneming tussen 1 november en 31 januari 2024, zijn ze stemgerechtigd. Dit komt overeen met een periode van drie kalendermaanden, voorafgaand aan de kalendermaand waarin de verkiezingsdatum wordt aangeplakt (dit jaar zal dit de maand februari 2024 zijn).

Wat betreft de kiezerslijsten, aangezien het opstellen hiervan bepaalde persoonsgegevens van de uitzendkrachten vereist en de gebruiker niet noodzakelijkerwijs over die gegevens beschikt, voorziet het goedgekeurde wetsontwerp ook in een rechtsgrond voor de gebruiker om persoonsgegevens op te vragen bij het uitzendkantoor.

Van zodra de bestaande wet met betrekking tot de sociale verkiezingen aangepast zal zijn, zullen deze bepalingen te lezen zijn in artikel 16, het nieuwe derde, vierde en vijfde lid.

 

1.2 Digitalisering van de oproepingsbrief

De wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen legt strikte regels vast voor het oproepen van alle kiesgerechtigden. De regel die vandaag van toepassing is, is dat werkgevers deze kiezers in principe 10 dagen voor de datum van de sociale verkiezingen moeten oproepen door middel van een oproepingsbrief dat hen persoonlijk wordt overhandigd. Enkel werknemers die niet aanwezig zijn in de onderneming op de dag van deze overhandiging kunnen op een andere manier opgeroepen worden (bv. per aangetekende brief).

Het goedgekeurde wetsvoorstel zal werkgevers toelaten om dit oproepingsproces te vereenvoudigen. Werkgevers kunnen stemgerechtigde werknemers onmiddellijk per e-mail oproepen als ten minste aan deze drie voorwaarden is voldaan:

  • de werknemer moet een professioneel e-mailadres hebben dat hij voor het werk gebruikt (d.w.z. een e-mailadres dat de werkgever hem/haar heeft toegewezen);
  • de werknemer moet toegang hebben tot een digitaal instrument (bijvoorbeeld computer of laptop), dat hem door de werkgever of door de gebruiker ter beschikking wordt gesteld op zijn gebruikelijke werkpost; en
  • de Ondernemingsraad of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk moeten unaniem overeengekomen zijn (of bij afwezigheid van deze organen moeten de werkgever en de vakbondsafvaardiging unaniem overeengekomen zijn) om de oproeping per e-mail te versturen.
    • Dit akkoord moet binnen het betrokken orgaan (of bij ontstentenis ervan, tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging) worden gesloten uiterlijk de dag van de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt

Let op: als u als werkgever ervoor kiest om de oproepingsbrief per e-mail te versturen, moet u zowel een bewijs kunnen voorleggen van de verzending als van de ontvangst ervan door de werknemer.

 

2. Conclusie

De modernisering van de procedure en vooral het vergemakkelijken van bepaalde aspecten, zal onzes inziens enkel ten goede komen van de ondernemingen onderworpen aan sociale verkiezingen. De keerzijde van de medaille is wel dat zo een wijziging niet vanzelfsprekend zijn en hier best nu al over wordt nagedacht.

 

 

Mocht u in de tussentijd verdere vragen hebben over de komende sociale verkiezingen, aarzel zeker niet om ons te contacteren per telefoon 09/244.44.28 of per mail: info.gent@monardlaw.be

 

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.