Het verspreiden van reclame bij de commercialisering van virtuele munten bij consumenten aan banden gelegd

Op 5 januari 2023 werd het Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de autoriteit voor financiële diensten en markten (‘FSMA’) dat beperkende voorwaarden verbindt aan de commercialisering van virtuele munten bij consumenten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het goedgekeurde reglement voorziet vervolgens dat reclame (bijv. op websites, sociaal netwerk, fysieke reclameborden etc.) die in België wordt verspreid bij de commercialisering van virtuele munten bij consumenten sinds 5 maart 2023 dient te voldoen aan welbepaalde voorwaarden en enkele verplichte vermeldingen dient te omvatten.

Voorwaarden

De reclame die wordt verspreid bij de commercialisering van virtuele munten bij consumenten dient vooreerst te voldoen aan enkele voorwaarden. Zo is er de algemene regel dat de informatie die in de reclame wordt opgenomen niet misleidend of onjuist mag zijn.

Uit voormelde algemene regel vloeien de hiernavolgende bijzondere toepassingsvoorwaarden voort:

  • De reclame dient “als zodanig duidelijk herkenbaar” te zijn voor de consument. De consument dient met andere woorden bewust te worden gemaakt van het feit dat hij/zij te maken heeft met een reclameboodschap die ertoe strekt om hem/haar aan te zetten tot het aankopen van virtuele munten (bijv. Bitcoin).
  • Bovendien dient de reclame coherent te zijn met de waarschuwing (zie verder) die eveneens in de reclame dient te worden opgenomen.
  • De reclame dient evenwichtig te zijn en in te gaan op zowel de voordelen als de risico’s van de betrokken virtuele munt.
  • Tevens mag de reclame geen kenmerken benadrukken of vergelijkingen maken die niet of weinig relevant zijn voor een goed begrip van de aard en de risico’s die aan de betrokken virtuele munt verbonden zijn. Zo mag er bijvoorbeeld geen vergelijking worden gemaakt tussen prestaties van een professionele sporter en de belegging in virtuele munten. Deze vergelijking is namelijk weinig relevant voor de risico’s die verbonden zouden zijn aan de betrokken virtuele munt.
  • Tot slot dient de reclame in duidelijke en begrijpelijke bewoordingen opgesteld worden. technische begrippen dienen dan ook vermeden te worden.

 

Verplichte vermeldingen

Naast de voorwaarden waaraan de reclame dient te voldoen, dient de reclame bij de commercialisering van virtuele munten bij consumenten volgens het reglement eveneens enkele verplichte vermeldingen te omvatten.

Zo dient de reclame vooreerst een standaardwaarschuwing te omvatten waarbij de aandacht van de consument wordt gevestigd op het feit dat een belegging van virtuele munten erg risicovol is. Iedere reclame dient dan ook de volgende bewoordingen te omvatten “Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico.”

 Daarnaast moet de reclame ook voorzien in een waarschuwing (artikel 4, 2°) voor de risico’s. Deze waarschuwing moet de aandacht vestigen op de verschillende risico’s die de consumenten lopen die in virtuele munten beleggen en dient in de reclame vermeld te worden. Indien de vorm van reclame (bijv. banner of korte videoboodschap) het niet toelaat om de waarschuwing volledig op te nemen, dient er in de reclame voorzien te worden in een link, QR-code etc. zodat de waarschuwing kan geraadpleegd worden.

Het is tevens mogelijk dat de reclame verwijst naar bekende personen of gepromoot wordt door bekende personen. In de meeste gevallen zal deze persoon hiervoor vergoed worden. De reclame dient vervolgens te voorzien in de vermelding dat de natuurlijke persoon of rechtspersoon die wordt afgebeeld of waarnaar wordt verwezen wordt vergoed of enig ander voordeelt ontvangt, dit om de consument bewust te maken van een mogelijk partijdig karakter van de reclame die zij ontvangen.

De voormelde vermeldingen dienen evenwel begrijpelijk en duidelijk te zijn en in hun letterlijke bewoordingen worden opgenomen aan het begin van de reclame, dit in dezelfde vorm als de rest van de reclameboodschap.

 

Massacampagnes

Het is bovendien mogelijk dat de reclame wordt verspreid door ‘massacampagnes’. Dit wil zeggen dat de reclame zal worden verspreid onder minstens 25.000 consumenten. Denk hier bijvoorbeeld aan een grote voetbalwedstrijd waarbij de reclame zichtbaar is op banners en/of schermen die daarnaast ook nog eens wordt uitgezonden op TV, reclame langs de openbare weg of een influencer die meer dan 25.000 volgers heeft op zijn/haar sociale media. In dit geval moet de reclame tien dagen voorafgaand aan de verspreiding ervan aan de FSMA ter kennis gebracht worden. De kennisgeving is noodzakelijk om de FSMA in de mogelijkheid te stellen om tijdig en voor zoveel als nodig in te grijpen en de passende maatregelen te nemen vooraleer de campagne van start gaat. Een goedkeuring door de FSMA is daarentegen niet vereist.

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.