Het Crypto-KB

Op 23 februari 2022 werd het koninklijk besluit van 8 februari 2022 over het statuut van en het toezicht op aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire (d.i. gewone) valuta en aanbieders van bewaarportemonnees[1] gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

Dit koninklijk besluit is een eerste en zeer belangrijke stap naar de reglementering van crypto munten en ermee gerelateerde activiteiten in België, die kennelijk aan populariteit winnen (denk maar aan Elon Musk die regelmatig grote hoeveelheden ‘Dogecoin’ aankoopt en daarover schrijft op Twitter, met significante gevolgen voor de koers van de munt). De Belgische wetgever heeft met het KB alvast getracht een basis te leggen voor vertrouwen en rechtszekerheid bij de verschillende actoren in deze sector door de aanbieders van crypto munten en diensten zich verplicht te laten inschrijven (en dus controleren) door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, kortom de FSMA.

 

Toepassingsgebied

Het KB zal vanaf 1 mei 2022 van toepassing zijn op aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta (vb. Bitcoin | BTC) en fiduciaire valuta (vb. Euro | EUR, ook wel fiatgeld genoemd), alsook aanbieders van crypto bewaarportemonnees (zgn. wallet providers) die op het Belgische grondgebied gevestigd zijn. Ook automaten die cryptomunten tegen fiatgeld wisselen (en omgekeerd), waarvan er momenteel al een 40 à 50-tal in België  (voornamelijk in het Brussels gewest) actief zijn, vallen bijgevolg onder de nieuwe regelgeving.

Voor aanbieders van deze diensten die zich buiten de EER (Europese Economische Ruimte) bevinden, is het verboden om dergelijke diensten aan te bieden op het Belgische grondgebied. Zodoende wordt omzeiling van de regelgeving sterk ingedijkt, althans minstens wat betreft de spelers actief buiten de EER. In dat kader verwijzen we alvast naar het ontwerp van de Europese MiCA verordening (Markten in Crypto Activa), waarover meer te lezen valt in één van onze volgende nieuwsbrieven.

 

Quid?

Zoals hierboven reeds aangegeven zullen de aanbieders zich moeten inschrijven bij de FSMA. Om de inschrijving te bekomen en te behouden, zullen de aanbieders een aantal voorwaarden dienen te vervullen waarop de FSMA strikt toezicht zal houden. In een persbericht van de FSMA van 23 februari 2022, belichten zij de voornaamste voorwaarden:

  • De passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid van de effectief leiders van de aanbieder van diensten (vb. ervaring);
  • De geschiktheid van bepaalde aandeelhouders van de aanbieder van diensten gelet op de noodzaak van een gezond en voorzichtig beleid;
  • De organisatie van de aanbieder van diensten en de naleving van de regels ter bestrijding van witwassen van geld en financiering van terrorisme (vb. identificatie van klanten).

Termen zoals “geschiktheid” en “passende deskundigheid” laten natuurlijk veel ruimte voor appreciatie, maar uit de beslissingen op de diverse inschrijvingsaanvragen na 1 mei 2022, zullen ongetwijfeld een aantal criteria gefilterd worden die als handvaten kunnen dienen voor toekomstige inschrijvingen. Het is ons begrip alvast dat de FSMA casuïstisch te werk zal gaan, rekening houdende met de concrete omstandigheden en eigenschappen van de aanbieder.

Aanbieders die echter zonder de nodige inschrijving actief zijn in deze sector, kunnen door de FSMA onder verbeurte van een dwangsom worden bevolen om onmiddellijk te stoppen. Daarnaast kan de FSMA ook administratieve geldboetes opleggen en riskeert de ongeregistreerde aanbieder tevens strafrechtelijke sancties.

In een volgende nieuwsbrief zullen wij dieper ingaan op de criteria die het KB aanreikt om te oordelen of een speler een aanbieder is in de zin van het toepassingsgebied, alsook op de voorwaarden die worden gesteld voor inschrijving bij de FSMA. Wij verwijzen in  dat kader alvast naar de nuttige V&A die de FSMA op haar website publiceerde over de VASP (Virtual Asset Service Provider). Hoewel de impact op de gemiddelde ondernemer vandaag eerder beperkt zal zijn, wordt met dit KB alvast een belangrijke stap gezet naar vertrouwen in de (handel met) virtuele munten, zonder het al te erkennen als wettig betaalmiddel.

Mocht u enige vragen hebben over de gevolgen van dit KB op uw activiteiten, dan wel enige andere vraag omtrent cryptoactiva, dan staan wij graag ter beschikking.

 

[1] D.i. een digitale, dan wel een fysieke drager van zgn. private keys (vergelijkbaar met paswoorden) die de toegang tot cryptoactiva versleutelen en bijgevolg diefstal ervan beveiligen.

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.