Bezit u onroerend goed in het buitenland? Opgelet, u dient dit uiterlijk op 31 december 2021 aan te geven

Zoals in onze bijdrage van 1 maart 2021 werd aangekondigd, zullen in het buitenland gelegen onroerende goederen vanaf het aanslagjaar 2022 aan een nieuwe belastingregeling worden onderworpen. In het kader van deze nieuwe regeling legt de Belgische wet van 17 februari 2021 de Belgische belastingplichtige de verplichting op om tegen 31 december 2021 hiervan aangifte te doen.

Korte achtergrond

België werd herhaaldelijk veroordeeld door het Hof van Justitie van de Europese Unie wegens zijn belastingregime van onroerende goederen dat voorzag in een verschillende behandeling van in België gelegen onroerende goederen en in het buitenland gelegen onroerende goederen (het arrest van 12 april 2018 is het laatste arrest dat vervolgens werd aangevuld met een arrest van 12 november 2020 waarbij België werd veroordeeld tot het betalen van een dwangsom):

  • Een Belgisch rijksinwoner die eigenaar is van een in België gelegen onroerend goed (dat niet wordt verhuurd of wordt verhuurd aan particulieren) wordt forfaitair belast, hetgeen overeenkomt met de “kadastrale waarde” van het onroerend goed (jaarlijkse netto huurwaarde van het onroerend goed op 1 januari 1975).
  • Buitenlandse onroerende goederen werden belast op de werkelijke huurwaarde of, indien het werd verhuurd, op de jaarlijkse nettohuuropbrengst, die in beide gevallen doorgaans hoger lag dan de forfaitaire grondslag waarop een in België gelegen onroerend goed wordt belast.

Dit verschil in behandeling werd door het Hof van Justitie van de Europese Unie discriminerend geacht.

Volgend op dit arrest heeft België bij wet van 17 februari 2021 besloten een kadastraal inkomen toe te kennen aan de in het buitenland gelegen onroerende goederen.

Vanaf het begrotingsjaar 2022 zal de situatie eenvoudiger zijn: alle gebouwen, op enkele uitzonderingen na, zullen worden belast op basis van het kadastraal inkomen, d.w.z. op forfaitaire basis.

Opdat de fiscale administratie het kadastraal inkomen van in het buitenland gelegen onroerende goederen kan vaststellen, dient de belastingplichtige binnen een bepaalde termijn bepaalde gegevens mee te delen:

  • Indien u een woning koopt of verkoopt vanaf 1 januari 2021:

U dient de aan- of verkoop van het onroerend goed binnen een termijn van vier maanden aan te geven bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

  • Indien u op 31 december 2020 reeds een buitenlands onroerend goed in uw bezit had:

U dient op uiterlijk 31 december 2021 een verklaring in te dienen bij de de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

Indien u in uw belastingaangifte reeds inkomsten uit het in het buitenland gelegen onroerend goed heeft aangegeven, dient u in beginsel een brief te hebben ontvangen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie waarin u wordt verzocht de relevante gegevens met betrekking tot het onroerend goed mede te delen.

Zoals voor Belgische onroerende goederen is een herwaardering van het kadastraal inkomen voor buitenlandse onroerende goederen vereist in geval van uitbreiding, verbouwing en/of ingrijpende wijzigingen aan het onroerend goed. De belastingplichtige is derhalve verplicht de fiscale administratie hiervan in kennis te stellen binnen dertig dagen nadat de wijzigingen zich hebben voorgedaan.

Enkele specifieke vragen

1.Wie moet vóór 31 december 2021 aangifte doen?

Belgische rijksinwoners en rechtspersonen die reeds een onroerend goed in het buitenland bezaten vóór 1 januari 2021.

2.Hoe kan ik deze verklaring afleggen?

Ongeacht of deze verklaring op verzoek (kennisgeving van de fiscale administratie) of spontaan wordt gedaan, dient zij binnen de gestelde termijn, d.w.z. uiterlijk op 31 december 2021, bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te worden ingediend.

De aangifte is individueel en dient voor ieder onroerend goed dat in het buitenland wordt aangehouden te worden ingediend.

Het aangifteformulier is online beschikbaar op de website van de FOD Financiën, op het volgende adres: https://financien.belgium.be/sites/default/files/aangifteformulier-ki-buitenlands-onroerend-goed_nl_20210614.pdf

3.Welke informatie moet worden verstrekt?

Het formulier vereist een aantal gegevens, zoals het soort onroerend goed (huis, grond, appartement, enz.), de ligging (adres, land, enz.), het eigendomsaandeel in het onroerend goed, de aard van het zakelijk recht op het goed (vruchtgebruik, recht van opstal, enz.), de oppervlakte voor onbebouwde goederen, de huidige waarde voor bebouwde goederen (of indien de huidige waarde niet bekend is: de prijs, de datum van aankoop en, in voorkomend geval, de vermelding van de uitgevoerde werkzaamheden), enz.

Het doel van al deze gegevens is de fiscale administratie in staat te stellen het kadastraal inkomen van het onroerend goed te bepalen.

4.Wat zijn de gevolgen van het niet aangeven?

De wet bestraft de niet-naleving van de aangifteplicht met een administratieve boete variërend van 250 tot 3.000 EUR.

5.Hoe weet ik welk kadastraal inkomen wordt toegekend?

De fiscale administratie zal het kadastraal inkomen voor het buitenlands onroerend goed vaststellen op basis van de door u aangereikte gegevens.

De administratie zal ieder nieuw kadastraal inkomen meedelen. In principe zal het kadastraal inkomen tegen 1 maart 2022 beschikbaar zijn.

6.Kan ik dit kadastraal inkomen aanvechten?

De kennisgeving van het kadastraal inkomen voorziet een periode van twee maanden waarbinnen de belastingplichtige bezwaar kan aantekenen. De belastingplichtige kan een nieuw kadastraal inkomen voorstellen aan de fiscale administratie.

7.Moet ik het kadastraal inkomen ook opgeven in mijn volgende belastingaangifte?

Ja.

Het kadastraal inkomen van het buitenlands onroerend goed, dat overeenkomstig de nieuwe wetgeving zal worden bepaald, is van toepassing met ingang van 1 januari 2021 (aanslagjaar 2022). Bijgevolg dient dit kadastraal inkomen te worden aangegeven in de belastingaangifte voor het aanslagjaar 2022.

Deze verklaring zal echter in de meeste gevallen een beperkte fiscale impact hebben voor de belastingplichtige aangezien België het kadastraal inkomen dient vrij te stellen met progressievoorbehoud middels de toepassing van de dubbelbelbelastingverdragen. Dit kadastraal inkomen zal door België dus alleen in aanmerking worden genomen om het toepasselijke tarief van de andere belastbare inkomsten te bepalen.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons French Desk team of met onze specialisten fiscaal recht.

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.