Bescherming en misbruik van bedrijfsgeheimen

Bescherming en misbruik van bedrijfsgeheimen

Als onderneming beschikt u over waardevolle knowhow die vertrouwelijk moet blijven, zogenaamde bedrijfsgeheimen. Zonder die vertrouwelijkheid is uw concurrentiepositie bedreigd. Een onderneming wil deze waardevolle informatie dus zo goed mogelijk beschermen tegen diefstal, kopiëren, spionage ….

Zo was het vroeger

Omdat het echter niet altijd mogelijk is om de voor uw bedrijf waardevolle informatie te beschermen door een intellectueel eigendomsrecht (bv. een octrooi), ontbrak het de onderneming vaak aan passende maatregelen om het economisch belang van haar bedrijfsgeheimen te vrijwaren. Bovendien genoten de Belgische houders van bedrijfsgeheimen niet steeds dezelfde bescherming als in sommige omliggende landen.

En zo is het nu

Met de wet van 30 juli 2018 kregen de Belgische ondernemingen wiens bedrijfsgeheimen onrechtmatig gebruikt, verspreid of gestolen werden,een reeks actiemiddelen die ze vroeger niet of moeilijker konden inroepen.

Wanneer is er nu sprake van een bedrijfsgeheim?

Om van bedrijfsgeheimen te spreken, moet de informatie voldoen aan3 voorwaarden:

  • De informatie moetgeheimzijn,
  • De informatie moet handelswaarde bezitten,
  • De informatie moet onderworpen zijn aan redelijke veiligheidsmaatregelen om ze geheim te houden.

Hoe beschermt u een bedrijfsgeheim?

Er zijn verschillende manieren om de geheimen van uw onderneming te beschermen. Zo zijn er de traditionele veiligheidsmaatregelen zoals kluizen, camera’s, toegang badges … maar minstens even belangrijk is digitale beveiliging. Bedrijfsgeheimen bevinden zich vaak op een server of een computer en kunnen beschermd worden door wachtwoorden, slim documentbeheer, inbraakpreventiesystemen, firewalls, … Bovendien kunnen vertrouwelijkheidsclausules opgenomen worden in de arbeidsovereenkomsten van uw werknemers en kan u met uw handelspartners, consultants, freelancers e.d. een geheimhoudingsovereenkomst sluiten.

Wat kan u doen indien men een inbreuk pleegt?

De ‘houder’ van het bedrijfsgeheim kan aan de rechter zowel voorlopige als definitieve maatregelen vragen, zoals de staking van het gebruik van het bedrijfsgeheim, het verbod om te produceren en te commercialiseren, de terugroeping van de goederen of de overhandiging ervan aan een liefdadigheidsinstelling en de vernietiging van onrechtmatige documenten waarin de geheime informatie werd verwerkt.Naast een scala aan maatregelen is ook financiële schadeloosstelling mogelijk.

Meer weten?

De experts van Monard Law lichten graag één en ander toe tijdens een interactieve sessie over bedrijfsgeheimen. Na de succesvolle edities in Lommel en Gent, wordt het seminarie nogmaals op 3 locaties georganiseerd, namelijk Brussel, Hasselt en Antwerpen. Inschrijven is gratis en kan via deze link.

Lees dit artikel op Nextconomy

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.