Aannemer, bevatten uw facturen de nieuwe btw-vermeldingen al?

Als aannemer bent u verantwoordelijk voor de aan te rekenen btw. De regelgever heeft de administratieve verplichtingen inzake verlegging van btw en het verlaagd tarief van 6% vereenvoudigd en het risico verschoven naar de opdrachtgever.

Voeg de nieuwe standaardvermeldingen toe aan uw facturen. Hiermee voldoet u voortaan eenvoudig aan uw verplichtingen en bent u bevrijd van het risico op invordering van (aanvullend) verschuldigde btw, intresten en boetes.

1. Verlegging btw naar medecontractant

 Waar gaat dit over?

Als u werken in onroerende staat verricht voor een btw-plichtige die periodiek btw-aangiften indient, wordt de btw in principe naar de medecontractant verlegd. U factureert zonder btw (voorheen met de vermelding: “btw verlegd”). Uw opdrachtgever vermeldt de btw in zijn btw-aangifte en stort die door aan de btw-administratie. Als aannemer bent u verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de verleggingsregel.

 

Hoe gebeurde dit voorheen?

Voorheen moest u actief nagaan of de voorwaarden om de verleggingsregel toe te passen vervuld waren. Zo moest u nagaan of het ging om een btw-plichtige die ook periodiek btw-aangiften indient. Zo ja, dan vermeldde u op uw factuur “btw verlegd” (art. 20 KB n. 1 WBTW).

In de praktijk gaf de opdrachtgever wel een btw-nummer door, maar had u er niet altijd zicht op of de opdrachtgever ook op periodieke basis btw-aangiften indiende. Bij zgn. kleine ondernemers is dat bijvoorbeeld niet het geval. Als u de verleggingsregel ten onrechte had toegepast, waardoor geen btw werd betaald, lag de aansprakelijkheid bij u als aannemer.

 

Hoe gebeurt dit voortaan?

Sinds 1 januari 2023 volstaat een standaardvermelding op uw facturen (nieuw art. 20 KB nr. 1 WBTW).

Als uw opdrachtgever de toepassing van de verleggingsregel niet betwist binnen één maand na ontvangst van uw factuur, bent u als aannemer in principe niet langer aansprakelijk als de voorwaarden voor de toepassing van de verleggingsregel niet voldaan zijn. De aansprakelijkheid verschuift naar de opdrachtgever, die in geval van onterechte toepassing zal instaan voor de betaling van de verschuldigde btw, intresten en eventuele geldboeten.

 

Wat moet u precies vermelden?

U vermeldt de volgende tekst op uw facturen, bij voorkeur op de voorkant en niet tussen de algemene voorwaarden:

“Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

 

Bijkomende nieuwigheid

Sinds 1 januari 2023 geldt de verleggingsregel ook wanneer uw opdrachtgever een buitenlandse onderneming is met rechtstreekse btw-identificatie.

 

2. Verlaagd tarief van 6 % btw

Waar gaat dit over?

Bij bepaalde werken in onroerende staat geldt een verlaagd tarief van 6 % btw. Dat is bijvoorbeeld het geval bij renovatiewerken aan woningen van minstens tien jaar oud die hoofdzakelijk privé worden gebruikt. Als aannemer bent u verantwoordelijk voor het aanrekenen van het juiste btw-tarief.

 

Hoe gebeurde dit voorheen?

Voorheen moest u een attest door de opdrachtgever laten invullen en ondertekenen, waarin de opdrachtgever onder meer de definitieve bestemming en datum van eerste ingebruikneming meedeelde, waarna u het document moest bewaren en kunnen voorleggen bij een eventuele btw-controle.

In de praktijk wist u als aannemer niet altijd met zekerheid of de woning bijvoorbeeld tien jaar oud was en ze hoofdzakelijk privé zou worden gebruikt. U was afhankelijk van de opdrachtgever die soms naliet een ondertekend attest terug te bezorgen. Als u het verlaagd tarief ten oprechte had toegepast, waardoor er te weinig btw werd betaald, lag de aansprakelijkheid bij u als aannemer.

 

Hoe gebeurt dit voortaan?

Sinds 1 januari 2022 volstaat een standaardvermelding op uw facturen. Er gold nog een overgangsregeling tot 30 juni 2022, maar sinds 1 juli 2022 is het gebruik van de attesten definitief afgeschaft.

Als uw opdrachtgever de toepassing van het verlaagd btw-tarief niet betwist binnen één maand na ontvangst van de factuur, bent u als aannemer in principe niet langer aansprakelijk als de voorwaarden voor de toepassing van het verlaagd tarief niet voldaan zijn. De aansprakelijkheid verschuift ook hier naar de opdrachtgever, die in geval van onterechte toepassing zal instaan voor de betaling van de verschuldigde aanvullende btw, intresten en eventuele geldboeten.

 

Wat moet u precies vermelden?

De precieze vermelding hangt af van de reden waarvoor het verlaagd tarief van toepassing is (de toepasselijke rubriek van bijlage A bij KB nr. 20 WBTW). Er zijn immers telkens andere voorwaarden van toepassing. Hieronder vindt u de voornaamste voorbeelden.

Bij het verlaagd tarief van 6 % voor werken in onroerende staat met betrekking tot privéwoningen:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten”.

Bij het tijdelijk verlaagd tarief van 6 % voor de levering met plaatsing van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen in, op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat minder dan tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Ook hier vermeldt u de tekst best op de voorkant van uw facturen, niet tussen de algemene voorwaarden.

 

Heeft u vragen over de toepassing van de btw-reglementering, factuurvermeldingen of uw algemene voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op. Onze specialisten helpen u graag verder.

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.