VVPRbis: ook bij inbreng rekening-courant?

Het VVPRbis-regime veronderstelt een inbreng in geld. Aandelen die worden uitgegeven n.a.v. een inbreng van een rekening-courant komen dus niet in aanmerking. Is dit onderscheid discriminerend? Het Grondwettelijk Hof wordt hierover ondervraagd.

VVPRbis

Indien bepaalde voorwaarden voldaan zijn, kunnen KMO’s dividenden uitkeren aan de aandeelhouders (natuurlijke personen) tegen een verlaagde roerende voorheffing (zgn. VVPRbis-regime). In dit geval zal de roerende voorheffing niet langer 30% bedragen, maar zullen volgende verlaagde tarieven gelden:

  • 20% voor dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de inbreng;
  • 15% voor dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling voor het derde boekjaar en volgende na dat van de inbreng.

Eén van de voorwaarden voor de toepassing van het VVPRbis-regime is dat de aandelen volledig volstort moeten zijn via een nieuwe inbreng in geld. Deze voorwaarde levert onder meer discussies op wanneer de aandelen in kwestie niet zijn uitgegeven naar aanleiding van een inbreng in geld, maar naar aanleiding van een inbreng van een rekening-courant. Het VVPRbis-regime zou in dit laatste geval niet kunnen worden toegepast. Nochtans, indien de inbrenger zich de rekening-courant eerst laat terugbetalen en dit geld vervolgens inbrengt, zal deze wel in aanmerking komen voor het gunstregime. De vraag rijst dan ook of deze uitsluiting niet discriminerend is.

 

Prejudiciële vraag aan Grondwettelijk Hof

Deze problematiek wordt nu voorgelegd aan het Grondwettelijk Hof na volgende prejudiciële vraag van de rechtbank van eerste aanleg Luik, afdeling Luik:

“Voert artikel 269, § 2, van het WIB 1992, zoals ingevoerd bij de wet van 28 juni 2013, in zoverre het een onderscheid maakt tussen de volledig volgestorte inbrengen in geld en de inbrengen in natura, een discriminatie in en schendt het de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, aangezien alleen de bezitters van aandelen van een vennootschap waarvan het onderschreven kapitaal volledig is gefinancierd en volgestort door inbrengen in geld het verminderde tarief van 15 % op de na 1 juli 2013 toegekende dividenden genieten en aangezien de bezitters van aandelen van een vennootschap waarvan het onderschreven kapitaal is gefinancierd en volgestort middels de inbreng van de vordering in rekening-courant uitgesloten zouden zijn van dat nieuwe stelsel en dat verminderde tarief niet zouden genieten, terwijl er geen enkel risico van misbruik bestaat daar de rekening-courant niet kunstmatig kan worden opgedreven of overgewaardeerd en terwijl dezelfde bedrijfsleider, indien hij de verrichting had opgesplitst door zich de rekening-courant van de vennootschap te laten terugbetalen en vervolgens de aldus verkregen liquiditeiten in te brengen, het verminderde tarief van de roerende voorheffing had kunnen genieten?”

 

Wat nu?

Het is nu afwachten op het oordeel van het Grondwettelijk Hof. Een arrest zal vermoedelijk slechts tegen medio 2025 kunnen worden verwacht.

We volgen dit uiteraard van nabij op!

Heeft u vragen? Aarzel niet om Luk Cassimon (0472/467.847 of luk.cassimon@monardlaw.be) of Eline De Schepper (0474/798.207 of eline.deschepper@monardlaw.be) te contacteren of uw gewoonlijke contactpersoon!

 

 

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.