Verplicht asbestattest Vlaanderen vanaf 23 november 2022

Verplicht asbestattest

Vanaf 23 november 2022 is het verplicht om een asbestattest bij te voegen bij iedere verkoop of schenking van een gebouw in Vlaanderen ouder dan bouwjaar 2001. De eigenaar/verkoper zal bij de verkoop van zijn woning of gebouw ouder dan 2001, naast het verstrekken van stedenbouwkundige informatie, informatie over de overstromingsgevoeligheid, over de bodem, etc. aldus ook de inhoud van een geldig asbestinventarisattest moeten meedelen aan de kandidaat-koper. In de onderhandse akte, in de overeenkomst die de modaliteiten van de overdracht regelt cq. in de authentieke akten, dienen de volgende aspecten te worden vermeld:

  • de voorafgaande mededeling van de inhoud cq. de overhandiging van het asbestinventarisattest aan de koper,
  • de datum van het attest,
  • de samenvattende conclusie van het attest en
  • de unieke code van het attest.

De miskenning van alle of enkele van bovenvermelde verlichtingen kan aanleiding geven tot de nietigheid van de overdracht.

Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar over dit  attest beschikken. Voor gebouwen die reeds te koop staan geldt deze verplichting ook.

Het asbestattest is 10 jaar geldig, vertelt meer over de asbestveiligheid van een gebouw en kadert in het Vlaamse asbestafbouwbeleid. In gebouwen van na 2000 is het gebruik van asbesthoudende materialen verboden. De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen, gebouwd vóór 2001, in kaart brengen. Naar schatting zit er namelijk nog zo’n 2,3 miljoen ton asbest in 2,7 miljoen gebouwen. Tegen 2040 moet Vlaanderen ‘asbestveilig’ zijn.

 

Voor welke gebouwen?

Het asbestattet is verplicht voor alle publiek toegankelijke gebouwen, woningen, bedrijfsgebouwen, religieuze gebouwen, agrarische gebouwen, kantoren, appartementen die dateren van voor 2001, met een minimumoppervlakte van 20m², tenzij ze deel uitmaken van een grotere constructie.

 

En wat met de verhuurder?

De verhuurder zal pas tegen 2032 steeds verplicht een asbestattest ter beschikking dienen te stellen van de (kandidaat) huurder. Behalve indien hij reeds over een asbestattest beschikt. Dan moet hij het ook meedelen aan de huurder. Voorbeeld : aankoop onroerend goed na 23 november 2022 van een gebouw dat dateert van voor 2001.

 

Wie mag een asbestattest opstellen?

Enkel een gecertificeerd asbestdeskundige mag een asbestattest opstellen. Het attest bevat een lijst welke materialen in het gebouw asbest bevatten, de staat van het asbest, hoe je er veilig mee kan omgaan en hoe je het eventueel kan laten verwijderen.

OVAM stelt op haar website een lijst ter beschikking met een honderdtal gecertificeerde asbestdeskundigen. Er dient rekening te worden gehouden met een wachttijd van drie tot vijf weken tussen de aanvraag en het afleveren van het attest.

 

Hoeveel kost zo’n asbestattest?

De verkoper staat in voor het verkrijgen van het attest. De prijsbepaling gebeurt aan de hand van een vast en variabel luik en is onder meer afhankelijk van het aantal staalafnames. Gemiddeld mag je rekenen op een 750 euro (exclusief btw).

 

Gevolgen

De keuring van het gebouw is een risicoberekening met als gevolg dat een asbestonveilig gebouw een slechte score krijgt. In het slechtste geval kan dit leiden tot  een waardevermindering van het gebouw aangezien potentiële kopers de kosten om het asbest te verwijderen in het achterhoofd houden. Die kosten kunnen oplopen tot enkele duizenden euro’s. Uiteraard is een ‘goed’ attest een extra troef bij de verkoop.

Vanaf 23 november 2022 kunnen partijen in principe geen onderhandse verkoopovereenkomst meer sluiten met betrekking een onroerend goed zonder asbestattest. Dit geldt op straffe van nietigheid. De koper kan wel aan de nietigheid verzaken in de notariële verkoopakte mits hij alsnog een geldig asbestattest heeft ontvangen.

 

Asbest verwijderen

Asbest verwijderen is momenteel geen verplichting. Wie het asbest wil laten verwijderen, houdt best rekening met een lange wachttijd en eventueel oplopende kosten. Deze hangen af van de specifieke situatie. Ook hier is het aangeraden om een erkende asbestverwijderaar onder de arm te nemen.

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.