Tijdelijke crisisstaatssteun: ook voor u?

De wereldwijde handelssancties die werden genomen tegen Rusland sparen helaas ook de ondernemingen bij ons niet.  Dat erkent nu ook de Europese Commissie.  Daarom kondigde de Europese Commissie op 23 maart 2022 een tijdelijk crisiskader aan waarbinnen ondernemingen die te lijden hebben onder de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, steun kunnen aanvragen van de lidstaten.

Onder normale omstandigheden wordt dergelijke “staatssteun” aan banden gelegd door de Europese staatssteunregels (ook gekend als state aid) teneinde de concurrentie tussen ondernemingen niet te beïnvloeden.   Staatssteun mag dan enkel onder bepaalde voorwaarden en limieten worden toegekend.  Wanneer deze voorwaarden en limieten niet worden gerespecteerd door de steunverlenende overheid kan de onderneming die de steun ontvangt, worden verplicht deze terug te betalen.

Deze voorwaarden worden nu dus enigszins versoepeld, zodat de lidstaten over een bredere waaier aan mogelijkheden beschikken om ondernemingen in moeilijkheden te ondersteunen.

Meer in het bijzonder kunnen de lidstaten verschillende bijkomende steunmaatregelen in het leven roepen zonder de normale staatssteunregels te schenden:

  • Een eerste maatregel binnen het tijdelijke crisiskader is de mogelijkheid van de lidstaten om (beperkte) steun toe te kennen aan ondernemingen die getroffen worden door de Europese en/of Russische (handels)sancties. Het gaat hierbij om bedragen tussen 35.000 EUR voor ondernemingen actief in de landbouw en visserij en 400.000 EUR voor ondernemingen actief in andere sectoren.  Deze steun moet niet gelinkt zijn stijgende energieprijzen en lidstaten bepalen de wijze van steunverlening vrij (bv. een rechtstreekse subsidie).
  • Een tweede maatregel die werd genomen betreft de mogelijkheid voor de lidstaten om gesubsidieerde overheidsgaranties te verstrekken zodat banken leningen kunnen blijven toekennen aan ondernemingen die getroffen worden door de huidige crisis, alsook de mogelijkheid om te werken met gesubsidieerde rentetarieven voor overheids- en particuliere leningen. Het gaat hierbij om leningen voor investeringen en werkkapitaal.
  • Een derde maatregel betreft de mogelijkheid voor lidstaten om intensieve energieverbruikers te compenseren voor de meerkosten die zij hebben omwille van de stijgende energieprijzen. De steun is geplafonneerd op 30% van de meerkosten aan gas- en elektriciteit, met een absoluut maximum van 2 miljoen EUR.
    Daarnaast is er een mogelijkheid om hoge energieverbruikers die operationele verliezen lijden, steun toe te kennen teneinde hun continuïteit veilig te kunnen stellen.  De bedragen aan steun die in dit kader nog extra kunnen worden toegekend variëren maar zijn beperkt tot 25 miljoen EUR voor hoge energieverbruikers en 50 miljoen EUR voor ondernemingen actief in bepaalde sectoren (bv. metaalproductie, glasvezel of chemie).

Of uw onderneming daadwerkelijk aanspraak zal kunnen maken op bijkomende steun onder het tijdelijke crisiskader hangt af van de beslissingen die hieromtrent zullen worden genomen door Belgische overheden.  Met andere woorden, het tijdelijke crisiskader van de Europese Commissie geeft ondernemingen geen automatisch recht op deze steun, maar schept louter een mogelijkheid voor de lidstaten om dergelijke steun in het leven te roepen.

Het tijdelijke crisiskader geldt voorlopig tot 31 december 2022, maar kan eventueel verder verlengd worden.  Het spreekt vanzelf dat ondernemingen die vanuit Rusland gecontroleerd worden geen toepassing kunnen maken van het uitgewerkte crisiskader.

Heeft u verdere vragen over de staatsteun in het tijdelijke crisiskader of over andere staatssteun die uw onderneming heeft ontvangen, contacteer dan gerust ons departement mededingingsrecht.  Zij helpen u met veel enthousiasme verder!

 

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.