Onterecht gevraagde coronasteun? Strenge sancties!

Onterecht gevraagde coronasteun? Strenge sancties!

Verschillende overheden voorzien in steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren die zware financiële gevolgen ondervinden van de coronacrisis. Bij de aanvraag van steunmaatregelen is enige waakzaamheid geboden. De wet voorziet immers in zware sancties bij onterechte aanvragen.

Tal van ondernemingen en particulieren hebben de voorbije maanden reeds zeer ernstige financiële gevolgen gedragen van de coronacrisis. Om hieraan enigszins tegemoet te komen, heeft de overheid in diverse steunmaatregelen voorzien. De Vlaamse overheid voorziet onder meer in een compensatiepremie en een hinderpremie. Ook de federale en Europese overheid voorzien in specifieke steunmaatregelen.

Bij aanvraag voor een premie dienen een aantal specifieke gegevens te worden meegedeeld omtrent de aard van de getroffen activiteiten en de financiële weerslag daarvan. Bij bepaalde aanvragen dient tevens een verklaring op eer te worden gedaan omtrent de juistheid van de vermelde informatie.

Een dergelijke aanvraag en verklaring op eer mag evenwel nooit lichtzinnig gebeuren.

De overheid voorziet immers in mogelijke zware sancties bij misbruik.

De aanvrager dient doorgaans de relevante informatie 5 jaar te bewaren met het oog op mogelijke navolgende controle. Indien tijdens een controle wordt vastgesteld dat de gevraagde steun onterecht werd toegekend, kan die logischerwijze integraal worden teruggevorderd.

Er is evenwel meer. De wet voorziet in zware bijkomende strafsancties bij misbruik bij het bekomen of behouden van eender welke subsidie, vergoeding of toelage die geheel of gedeeltelijk ten laste van de staat, een andere publiekrechtelijke rechtspersoon, de Europese Gemeenschap of een andere internationale instelling is. Elke verklaring die wordt afgelegd in verband met een aanvraag tot het bekomen van dergelijke steun dient volgens de wet oprecht en volledig te zijn. Wie weet of moest weten dat hij geen recht meer heeft op het (gehele) bedrag van de voorziene toelage, is verplicht dat te verklaren.

Wie bewust een onjuiste of onvolledige verklaring aflegt bij dergelijke aanvraag, is strafbaar met een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en een geldboete tot 50.000 euro.

Wie een bekomen toelage aanwendt voor andere doeleinden dan die waarvoor ze werd bekomen, is bijkomend strafbaar met een gevangenisstraf tot 5 jaar en een geldboete tot 75.000 euro.

De voorziene strafrechtelijk vervolging is niet enkel mogelijke in hoofde van de vennootschap die de steun heeft bekomen, maar ook van elke natuurlijke persoon die daaraan bewust zijn medewerking heeft verleend.

Daarbij kan de natuurlijke persoon worden veroordeeld tot teruggave van de ten onrechte bekomen subsidie, zelfs indien deze subsidie aan een vennootschap werd toegekend.

Enige voorzichtigheid is bijgevolg geboden bij het aanvragen van de voorziene steunmaatregelen.

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.