News flash: De eindejaarswetgeving in een notendop

Het einde van het jaar gaat traditiegetrouw gepaard met nieuwe fiscale wetgeving. En dit was ook nu weer het geval. Hierna geven wij u een overzicht van de belangrijkste fiscale wijzigingen. 

Programmawet van 27 december 2021

 • Hervorming van de fiscale voordelen voor sportbeoefenaars en sportclubs: De hervorming van de fiscale voordelen voor sportbeoefenaars heeft heel wat voeten in aarde gehad. Uiteindelijk werden volgende maatregelen ingevoerd:
  • Beperking van de vrijstelling tot doorstorting van bedrijfsvoorheffing tot 75% op voorwaarde dat de bedrijfsvoorheffing volledig op de bezoldiging wordt ingehouden en in de mate dat er sportprestaties voor de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing werden geleverd;
  • Verhoging van de verplichte bestedingsverplichting voor de opleiding van jonge sportbeoefenaars naar 55% van de niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing; 
  • Verlaging van de maximumleeftijd van een jonge sportbeoefenaar naar 23 jaar i.p.v. 26 jaar; 
  • Beperking van de aftrekbaarheid als beroepskost van sportmakelaarsvergoedingen in de vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting tot 3% van de bruto bezoldiging van de sportbeoefenaar: 
  • Schrappen fiscale gunstregeling voor aanvullende pensioenen van sportbeoefenaars.   

Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022 en zijn van toepassing op bezoldiging die vanaf 1 januari 2022 worden betaald of toegekend. 

 • Nieuw expatregime: invoering van een nieuw expatregime vanaf 1 januari 2022 voor ingekomen belastingplichtigen (werknemers en bedrijfsleiders) en onderzoekers (werknemers) die vanuit het buitenland worden aangetrokken om in België te komen werken voor een periode van maximaal vijf jaar (eenmalig verlengbaar voor een periode van drie jaar). Onder strikte voorwaarden kan voor deze ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers toepassing gemaakt worden van een bijzondere regeling m.b.t. kosten eigen aan de werkgever die belastingvrij vergoed kunnen worden.  
 • Hervorming van zorgvastgoed GVV’s: verhoging van de grens voor vastgoedbevaks of gereglementeerde vastgoedvennootschappen voor beleggingen in zorgvastgoed naar 80% i.p.v. 60% opdat dividenden die worden uitgekeerd aan beleggers kunnen genieten van het verlaagd tarief van de roerende voorheffing of taxatie in de personenbelasting aan15%. 
 • Niet-aftrekbare geldboeten: uitbreiding naar verhogingen van sociale bijdragen, fiscale of sociale regularisatieheffingen en geldsommen die leiden tot het verval van de strafvordering. 
 • Belastingvermindering kinderoppas: verhoging naar (geïndexeerd) 14 EUR per dag; 
 • Boost van het bestaande systeem van de tax shelter voor start-ups en scale-ups: verhoging van de maximumbedragen dat kan worden opgehaald onder het regime van de tax shelter naar 500.000 EUR voor start-ups en 1 miljoen EUR voor scale-ups;  
 • Fiscaal voordelige overuren met overwerktoeslag in de bouwsector: verhoging naar 220 uren en in de sector wegenbouw en spoorwegwerken naar 280 uren voor arbeiders die werken via specifiek werkschema; 
 • BTW: het verschaffen van gemeubeld logies komt niet langer in aanmerking voor de vrijstelling van kleine ondernemingen.  

 

Wet van 27 december 2021 houdende diverse bepalingen inzake BTW

 • Verhuur van gemeubeld logies: het verschaffen van gemeubeld logies in hotels, motels of andere inrichtingen die gewoonlijk onderdak verlenen aan betalende gasten zal slechts kwalificeren als een hoteldienst wanneer de logies worden verschaft voor een periode van maximaal 3 maanden. Voor soortgelijke inrichtingen is bijkomend vereist dat zij gewoonlijk gemeubelde logies verstrekken voor een periode van maximaal 3 maanden. Soortgelijke inrichtingen zullen bovendien slechts aan btw onderworpen hoteldiensten verlenen als minstens één van volgende diensten wordt verstrekt, met name instaan voor fysiek onthaal, terbeschikkingstelling van huishoudlinnen of dagelijks verschaffen van ontbijt. Als dit niet het geval is, kan men geen toepassing maken van het btw-tarief van 6%, maar zal de handeling vrijgesteld zijn van btw.  

Door deze maatregel is verhuur van studentenkamers steeds vrijgesteld van btw, evenals de verhuur van aparthotels voor een periode van meer dan 3 maanden. 

Deze wijziging geldt vanaf 1 juli 2022. 

 • Afschaffing btw-attest werken in onroerende staat: het verplicht attest voor werken in onroerende staat verricht aan privéwoningen om het verlaagde btw-tarief te kunnen genieten, wordt vervangen door een vermelding op de factuur. 

 

Wet van 21 januari 2022 houdende diverse fiscale bepalingen

 • Invoering van een ‘nul’-tarief: buitenlandse inkomsten die in België zijn vrijgesteld, worden in principe in België wel in aanmerking genomen om het belastingtarief te bepalen (zgn. vrijstelling met progressievoorbehoud). Maar als deze inkomsten afzonderlijk belast zouden worden (indien niet vrijgesteld), oordeelt de rechtspraak dat zij moeten vrijgesteld worden zonder progressievoorbehoud. Dit is nu wettelijk verankerd door in zulk geval te voorzien in een 0-tarief; 
 • Hervorming van het VVPRbis stelsel: het VVPRbis-regime wordt verstrengd. Wij verwijzen naar onze eerdere newsflash (“VVPRbis-regime: bijkomende verstrengingen”);  
 • Belastbaarheid van in buitenland opgebouwde maar in België genoten extralegale pensioenen: uitkeringen betaald door (buitenlandse) pensioeninstellingen worden niet meer vrijgesteld, zelfs als de opbouw van het pensioen, het kapitaal of de rente al dan niet in het definitief en uitsluitend voordeel van de aangeslotene is gebeurd; 
 • Ficheverplichting voor vergoeding voor auteursrechten: Vergoedingen voor de (con)cessie van auteursrechten dienen verplicht op fiche te worden vermeld.  
 • Belastbaarheid van premies voor topsporters: premies toegekend door (inter)nationale sportfederaties n.a.v. sportieve prestaties op Olympische Spelen, Paralympische Spelen, EK of WK tot 30.000 EUR (AJ 2022 – 50.040 EUR) zijn belastbaar als een divers inkomen aan 16,5%. 

 

Wet van 20 december 2021 tot invoering van diverse bepalingen inzake de invordering en tot aanpassing van bepalingen ten gevolge van de invoering van het wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

 • Wijziging invorderingsprocedure: als de rechten van de Schatkist in het gedrag komen, zal de fiscus sneller een aanmaning tot betaling kunnen sturen, die bovendien uitwerking zal hebben vanaf de verzending (t.a.v. de schuldenaar) of vanaf de 3de werkdag volgend op de verzending (t.a.v. de medeschuldenaar); 
 • Invordering van inkomstenbelastingen bij buitenlandse lichamen zonder rechtspersoonlijkheid met gelijkaardige rechtsvorm van een binnenlandse vennootschap: de invordering kan rechtstreeks ten laste van de aandeelhouders of de vennoten gebeuren a rato van hun aandeel in het kapitaal; 
 • Invordering van de inkomstenbelastingen bij herstructurering: fiscale schulden van een vennootschap die een herstructurering heeft ondergaan (fusie, splitsing…) zullen in hoofde van de vennootschappen die hieruit voortvloeien kunnen worden ingevorderd naar rato van de werkelijke waarde van het netto actief dat elk van de verkrijgende vennootschappen ontvangt. 

 

Daarnaast is er momenteel ook een voorontwerp “houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de covid-19-pandemie” in voorbereiding. Naast de verlenging van bepaalde bestaande coronamaatregelen, zal er ook een nieuwe maatregel worden ingevoerd: het belastingkrediet voor afgelaste evenementen. Kosten die voor niets zouden zijn gemaakt of niet meer gefactureerd zouden kunnen worden omwille van de afgelasting van een commercieel evenement tijdens de periode oktober-december 2021, zullen kunnen worden omgezet in een belastingkrediet van 25% (in plaats van een overdraagbaar fiscaal verlies). 

Aarzel niet om contact op te nemen met Luk Cassimon (luk.cassimon@monardlaw.be of 0472/467.847), Sophie Germis (sophie.germis@monardlaw.be of 0472/80.34.22) of uw gewoonlijk contact van het Monard Law tax team als u hierover meer wil weten! 

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.