Laster via sociale media. Wat doe je ertegen?

Internet en sociale media zorgen voor enorme mogelijkheden inzake communicatie en publiciteit. Zij hebben evenwel ook een keerzijde. Op diverse fora wemelt het van negatieve uitlatingen of commentaren, die zowel voor een onderneming, als voor een individueel persoon bijzonder schadelijk of kwetsend kunnen zijn.

Veel van deze uitlatingen vinden hun oorsprong in specifieke interpersoonlijke relaties.  Zo kunnen rancuneuze motieven van een ex-werknemer, een vroegere partner of een ontevreden cliënt heel wat schade veroorzaken.

Daarbij wordt vaak geschermd met het recht op vrije meningsuiting. Die vrijheid van meningsuiting is evenwel begrensd. In vele gevallen overschrijden commentaren of internetposts zonder discussie de grens van het toelaatbare.

Tegen zulke publicaties kan krachtdadig worden opgetreden. Verschillende acties zijn mogelijk.

  • Indien de dader gekend of identificeerbaar is, kan hij vooreerst in gebreke worden gesteld om zijn uitlatingen onmiddellijk te verwijderen.
  • Bij weigering kan een dagvaarding in kortgeding worden overwogen, of kan men zich tevens richten tot de verantwoordelijke of de provider van het gebruikte medium om een verwijdering te bekomen.
  • In vele gevallen vormen de uitlatingen zelfs strafbare laster. Daarvoor kan een strafklacht worden neergelegd. De wet sanctioneert laster met een bestraffing tot één jaar gevangenisstraf.

Laster is strafbaar ongeacht welk forum of medium door de dader wordt gebruikt. In de praktijk leiden evenwel niet alle klachten wegens strafbare laster ook tot een effectieve veroordeling. Indien de laster wordt verspreid via internet, wordt dit doorgaans gekwalificeerd als een drukpersmisdrijf waarvoor – volgens de Grondwet – enkel het hof van assisen bevoegd is. Vermits het hof van assisen niet wordt samen geroepen voor zaken van laster, dreigt in dergelijke zaken straffeloosheid. Bij laster via andere (sociale) media geldt deze beperking niet, en kan de dader wel degelijk strafrechtelijk worden vervolgd en veroordeeld.

  • In alle gevallen van laster of ontoelaatbare commentaren, is het tevens mogelijk om een burgerrechtelijke dagvaarding uit te brengen tot het bekomen van schadevergoeding.

 

Bent uzelf slachtoffer van dergelijke negatieve of lasterlijke uitlatingen?

Samen met u gaan wij na welke strategie best kan worden gehanteerd om daarvan te worden verlost en desgevallend vergoeding voor de geleden schade te bekomen.

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.