Heet van de naald: Een algemeen pandrecht op schuldvorderingen kwalificeert een vordering niet automatisch tot buitengewone schuld in de opschorting

Heet van de naald: Een algemeen pandrecht op schuldvorderingen kwalificeert een vordering niet automatisch tot buitengewone schuld in de opschorting

Recent begeleidde Monard Law een vennootschap in het kader van een procedure tot gerechtelijke reorganisatie met oog op collectief akkoord. Een herstelplan, waarbij een deel van de schulden zou worden kwijtgescholden en het saldo gespreid zou worden afbetaald, werd voorgelegd aan de schuldeisers.

Een van de schuldeisers hield op dit ogenblik voor dat zij een buitengewone schuldeisers in de opschorting was en haar schuldvordering aldus niet door het herstelplan kon worden gedecimeerd. Het hoeft geen uitvoerig betoog dat een onvoorziene herkwalificatie van een schuldvordering de uitvoerbaarheid van het vooropgestelde herstelplan potentieel in het gedrang brengt.

De schuldeiser baseerde het vermeende ‘buitengewoon’ karakter van haar schuldvordering op haar algemene voorwaarden, waarin een clausule was ingeschreven dat haar een ‘pand op alle bestaande en toekomstige schuldvorderingen’ toekende. In deze specifieke casus beriep de schuldeiser zich louter op een contractueel pandrecht op schuldvorderingen, zonder dat zij een specifieke schuldvordering kon aanwijzen waarop haar pand zou geënt zijn.

Deze kwestie werd voorgelegd aan het Hof van Beroep, die oordeelde dat “Het is niet betwist dat het pand in kwestie niet is ingeschreven of geregistreerd. Bijgevolg kan appellante maar aanspraak maken op het statuut van buitengewoon schuldeiser in de mate dat zij aantoont op datum van de opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie over een pand te beschikken op een specifieke schuldvordering. De verwijzing naar een algemeen pandrecht op alle bestaande en toekomstige schuldvorderingen voldoet niet aan de vereiste van een pand op een specifieke schuldvordering”.

Anders dan er tot nu toe werd gesuggereerd, kan u zich louter op basis van een clausule in uw algemene voorwaarden niet beschermen tegen de potentiële nadelige gevolgen van gerechtelijke reorganisatie van uw debiteur. Een contractueel pand op schuldvorderingen dient te worden geënt op een specifiek bestaande schuldvordering alvorens u de bescherming van een buitengewone schuldeiser in de opschorting kan genieten.

Monard Law adviseert u graag op welke wijze u uw vordering kan veilig stellen tegen een insolventieprocedure van uw debiteuren, dan wel in de gebeurlijke insolventieprocedure van uw onderneming.

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.