Fiscale maatregelen n.a.v. het begrotingsakkoord

De Belgische federale regering bereikte op 9 oktober 2023 een akkoord over de federale begroting 2024. Naar goede gewoonte werden ook meerdere fiscale maatregelen opgenomen.

Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste fiscale maatregelen.

 • Aanscherping CFC-regime: het CFC-regime is een fiscale maatregel waarbij de inkomsten van een laag-belaste buitenlandse entiteit onder bepaalde voorwaarden belast kunnen worden in hoofde van de (Belgische) moedervennootschap. Onder de huidige regeling is dit mogelijk als de sleutelfuncties m.b.t. deze inkomsten in België worden uitgeoefend. Deze regeling zal nu worden gewijzigd, waarbij in principe alle passieve inkomsten belastbaar zullen zijn in hoofde van de Belgische moedervennootschap, tenzij de buitenlandse entiteit voldoende substantie heeft.
 • Bijdrage financiële sector: verhoogde bijdrage van de financiële sector onder meer door een progressief tarief en niet-aftrekbaarheid van de bankentaks voor de grootbanken.
 • Verscherping antimisbruikbepalingen (art. 54 en 344, §2 WIB92):
  • Onder bepaalde voorwaarden zijn betalingen van interesten, royalties… aan entiteiten gevestigd in laag-belaste jurisdicties niet aftrekbaar, tenzij de belastingplichtige aantoont dat de transactie verband houdt met werkelijke en oprechte verrichtingen en marktconform is. Deze regeling zou beperkt worden tot transacties tussen verbonden ondernemingen. Bovendien zal deze regeling niet van toepassing zijn als de buitenlandse entiteit onderworpen is aan een belasting die minstens 50% van de Belgische belasting m.b.t. deze inkomsten zou bedragen;
  • Overdrachten van activa aan entiteiten in laag-belaste jurisdicties zijn niet tegenstelbaar aan de fiscale administratie, tenzij de overdracht o.a. beantwoordt aan rechtmatige financiële en economische behoeften. Deze regeling wordt nu uitgebreid naar indirecte overdrachten.
 • Verhoging investeringsaftrek: verhoogde investeringsaftrek voor duurzame en maatschappelijk verantwoorde investeringen.
 • Versterking kaaimantaks: invoering van een exit taks en technische aanpassingen. Het tarief zou ongewijzigd blijven.
 • Permanent systeem van verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw: momenteel geldt een verlaagd btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw van een enige en eigen woning met een maximale oppervlakte van 200m². Deze tijdelijke maatregel verloopt op 31 december 2023. De regeling die al bestond voor de 32 centrumsteden wordt nu definitief uitgebreid naar het ganse land (rubriek XXXVII, tabel A KB nr. 20). Het regime wordt evenwel verstrengd en zal enkel van toepassing zijn voor diegenen die als bouwheer een woning afbreken en heropbouwen, en niet voor diegenen die een nieuw heropgerichte woning aankopen. Projecten van projectontwikkelaars en bouwpromotoren komen dus niet langer in aanmerking. Er wordt ook voorzien in een overgangsregime.
 • Verhoging registratierechten erfpacht en opstal: de registratierechten zullen vanaf 1 januari 2024 5% bedragen i.p.v. 2%.
 • Strengere fiscale controles: er zullen strengere controles gevoerd worden naar voetbalclubs en -makelaars en entiteiten onderworpen aan de rechtspersonenbelasting.

Deze voorstellen moet nog worden omgezet in wetgeving, zodat wijzigingen mogelijk zijn. Uiteraard volgen wij dit verder voor u op!

 

 

Heeft u vragen over de mogelijke gevolgen van deze aangekondigde wijzigingen voor uw onderneming? Aarzel niet om om Hilde Van den Keybus (hilde.vandenkeybus@monardlaw.be), Luk Cassimon (luk.cassimon@monardlaw.be), Wylma Gashi (wylma.gashi@monardlaw.be) of uw gewoonlijke contactpersoon te contacteren.

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.