Eerherstel voor u en uw bedrijf: hoe wordt een veroordeling zo snel mogelijk gewist?

Wanneer een persoon of een onderneming strafrechtelijk wordt veroordeeld, veroorzaakt dat jaren later soms nog ongewenste hinder. Geregeld steken onvoorziene naweeën de kop op wanneer de veroordeelde persoon of onderneming later een uittreksel uit het strafregister of een attest van goed gedrag nodig heeft.

Bedrijven (en hun zaakvoerder) dienen dergelijk attest vaak bij te voegen bij vergunningsaanvragen of bij deelnames aan aanbestedingen. Natuurlijke personen dienen over dat attest te beschikken bij bepaalde sollicitaties.

Om te vermijden dat een vroegere veroordeling op dat ogenblik roet in het eten strooit, is het vaak aangewezen een strafrechtelijke veroordeling zo snel mogelijk te laten wissen.

Dit kan via een verzoek tot eerherstel. Het gemotiveerde verzoek moet worden gericht aan de procureur des Konings van het arrondissement waarin de natuurlijke persoon verblijft of de vennootschap haar zetel gevestigd is.

Eerherstel is onderworpen aan een proeftijd. Die bedraagt doorgaans drie jaar. Bij een veroordeling wegens wettelijke herhaling wordt die verlengd tot ten minste zes jaar.

Het verzoek kan reeds worden ingediend een jaar voor het verstrijken van de proeftijd. De beslissing zelf kan evenwel pas worden genomen nadat de proeftijd verstreken is.

Om in aanmerking te komen voor eerherstel moet de verzoeker aantonen dat de hem opgelegde boete en gerechtskosten betaald zijn. Ook dient te worden aangetoond dat de schade uit het vroegere misdrijf vergoed werd, of minstens dat de verzoeker de nodige moeite heeft gedaan om de schade te voldoen.

Belangrijk is dat de proeftijd pas begint te lopen op het ogenblik dat de vroegere boetes en gerechtskosten integraal werden voldaan.

Vanuit die optiek heeft de veroordeelde persoon of onderneming er dan ook alle belang bij om, na een veroordeling, de opgelegde boete en gerechtskosten zo spoedig mogelijk te betalen.

Op die manier komt men nadien ook sneller in aanmerking voor eerherstel en uitwissing van de eerdere veroordeling.

 

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.