Een nieuwe fiscale stimulans voor innovatie-inkomsten: de innovatie-aftrek

Een nieuwe fiscale stimulans voor innovatie-inkomsten: de innovatie-aftrek

Tot voor kort konden vennootschappen genieten van de aftrek voor octrooi-inkomsten. Met de wet van 9 februari 2017 tot invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten wordt deze fiscale stimulans vervangen door een stelsel van ‘vrijgestelde innovatie-inkomsten’. Hiermee wordt niet alleen het toepassingsgebied verruimd maar worden bedrijven ook aangespoord substantieel te investeren in Onderzoek en Ontwikkeling, willen ze van deze gunstmaatregel maximaal gebruik maken.

Op 20 februari 2017 is de Wet van 9 februari 2017 tot invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe innovatie-aftrek vervangt de vroegere aftrek voor octrooi-inkomsten. De nieuwe regeling heeft uitwerking vanaf 1 juli 2016 en werkt aldus retroactief.

Samengevat komt de nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten erop neer dat vennootschappen 85% van de netto-inkomsten uit intellectuele eigendomsrechten in mindering kunnen brengen van hun belastbare grondslag. Hierbij speelt de verhouding van het aandeel van de eigen uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (O&O-uitgaven) in het geheel van de globale O&O-uitgaven die betrekking hebben op deze intellectuele eigendomsrechten een belangrijke rol.

Welke intellectuele eigendomsrechten komen in aanmerking?

De aftrek is niet enkel van toepassing meer op octrooien. Met de nieuwe wet wordt het toepassingsgebied gevoelig uitgebreid.

Voortaan komen onder meer ook uitbreidingen aan bestaande octrooien, kwekersrechten, en auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s die voortvloeien uit een O&O-programma in aanmerking.

Behoudens voor octrooien, dienen deze intellectuele eigendomsrechten te zijn verworven of aangevraagd sinds 1 juli 2016.

Wat zijn de innovatie-inkomsten?

Onder innovatie-inkomsten vallen onder meer de licentievergoedingen en de royalty’s die inbegrepen zijn in de prijs van de goederen of diensten. Onder bepaalde voorwaarden komen de inkomsten uit de verkoop van intellectuele eigendomsrechten die de aard hebben van vast actief ook in aanmerking. Schadevergoedingen ten gevolge van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht tellen eveneens mee.

Netto-innovatie-inkomsten

De nieuwe innovatie-aftrek wordt toegepast op de netto-innovatie-inkomsten, en dit in tegenstelling tot de bruto-octrooi-inkomsten van voorheen. De globale O&O-uitgaven worden in aftrek gebracht van de innovatie-inkomsten.

Formule berekening innovatie-aftrek

De innovatie-aftrek kan slechts worden toegepast in de mate de vennootschap zelf ook bepaalde uitgaven voor innovatie heeft gedaan. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen globale uitgaven en eigen uitgaven. De verhouding tussen beide soorten uitgaven wordt weergegeven in de nexus breuk.

In de teller worden de eigen O&O-uitgaven opgenomen. Dat bedrag mag verhoogd worden met 30%, tot maximum het bedrag vermeld in de noemer. In de noemer worden de globale O&O-uitgaven opgenomen.

Eigen O&O-uitgaven x 130% Globale O&O-uitgaven

De innovatie-aftrek laat toe dat 85% van de netto-inkomsten uit innovatie worden afgetrokken van de belastbare grondslag.

Om te berekenen welk concreet bedrag aan IP inkomsten in aanmerking komt voor de aftrek past men volgende formule toe :

Netto-innovatie-inkomsten x 85% x nexus-breuk

Indien de innovatie-aftrek hoger is dan de belastbare grondslag, wordt het saldo onbeperkt in de tijd overgedragen naar de volgende jaren.

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.