De ABR- POLIS, de omniumverzekering van de bouw

De ABR- POLIS, de omniumverzekering van de bouw

Met deze woorden zal een polis Alle Bouwplaats Risico’s u worden aangeprezen door de verzekeraar. Maar dekt deze omschrijving de lading? Het begrip “omnium” verwijst immers naar de aanvullende verzekering voor autovoertuigen waardoor, in het geval van een ongeval, alle schade verzekerd is, ook die aan uw eigen voertuig, zelfs wanneer u aansprakelijk “in fout” bent voor het ongeval.

Wie er van uit gaat dat de ABR-polis een gelijkaardige dekking biedt wacht een koude douche. De ABR-polis is maatwerk en kan inderdaad een zeer uitgebreide dekking verlenen op voorwaarde dat bij het afsluiten de puntjes op de i worden gezet.

De voordelen van een ABR-polis.

Het eerste voordeel is dat onder een ABR-polis de aansprakelijkheid gedekt is van meerdere partijen op de bouwplaats: de bouwheer, de aannemer, de onderaannemer, de leveranciers voor hun activiteiten op de werf. De aansprakelijkheid van architecten, ingenieurs, studiebureaus, coördinatoren is eveneens verzekerd als hun erelonen opgenomen zijn in de verzekerde bedragen.

Dit is dus een aandachtspunt wanneer de aannemer de ABR-polis afsluit. Meestal kent deze de erelonen niet. De erelonen zijn dan niet opgenomen in de verzekerde bedragen en in dat geval zijn deze partijen niet verzekerd.

Het tweede voordeel van een ABR-polis is dat het een schadeverzekering is. Als er zich schade voordoet op de bouwplaats zal de verzekeraar tussenkomen zonder te onderzoeken wie aansprakelijk is voor de schade. Er ontstaat ook geen verhaal van de verzekeraar tegen de verzekerden. Het feit dat er geen discussie ontstaat over de aansprakelijkheid maakt dat de werf weinig vertraging kent.

Welke risico’s zijn verzekerd?

De naam van de polis zegt het zelf, alle risico’s, die niet uitgesloten zijn.

De uitgesloten risico’s zijn echter beperkt. Schade door storm, aardbeving, diefstal, vandalisme, foutieve uitvoering, … is verzekerd.

Wanneer de foutieve uitvoering het gevolg is van het niet naleven van de plannen of het lastenboek of de schade opzettelijk werd veroorzaakt is de schade niet verzekerd.

Welke werken zijn verzekerd?

Dit is het allereerste grote aandachtspunt bij het afsluiten van de ABR-polis. De algemene voorwaarden vermelden welke werken verzekerbaar zijn maar in de bijzondere voorwaarden wordt opgenomen welke werken ook effectief verzekerd zijn.

Verzekerbaar zijn de bouwwerken inclusief de bouwmaterialen en -elementen die men in de bouwwerken verwerkt en de uitrustingen die men erin plaatst. De verwarmingstoestellen die verwerkt worden in het gebouw zijn dus verzekerd, als ze werden opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

Bij een renovatie is schade aan het bestaand goed verzekerd als dit werd opgenomen in de bijzondere voorwaarden en mits een voorafgaande plaatsbeschrijving van het bestaand goed werd opgesteld.

De omgewaaide stelling is verzekerd op voorwaarde dat dit werfmateriaal is opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

Welke waarborgen verleent de verzekering?

Een zeer belangrijk onderscheid is de dekking die de verzekering verleent tijdens de bouwperiode, de bouw-, montage- en testtermijn, en de dekking tijdens de onderhoudsperiode, de termijn tussen de voorlopige en de definitieve oplevering.

Tijdens de bouwperiode is alle materiële schade gedekt die zich tijdens het bouwproces voordoet op de bouwplaats.

Tijdens de onderhoudsperiode is enkel de schade gedekt aan de bouwwerken die opgericht zijn ten definitieve titel.

Daarbij moet opgemerkt worden dat de polis het einde van de bouwperiode zal fixeren op een welbepaalde datum. Wanneer de werken vertraging oplopen, om welke reden dan ook, heeft dit geen invloed op het feit dat in de polis de bouwperiode verstrijkt en de onderhoudsperiode aanvat. De onderhoudsperiode vat dus aan op de datum vastgelegd in de polis, ook als er geen voorlopige oplevering heeft plaatsgevonden.

Voor de werken die op dat ogenblik nog niet definitief beëindigd zijn, bv. het sanitair is nog niet geplaatst, valt de uitgebreide dekking weg.

Het is mogelijk om met de verzekeraar, mits een extra premie, een verlenging van de bouwperiode te bedingen.

Enkele voorbeelden om aan te tonen dat de ABR-polis maatwerk is.

  1. Tijdens de bouwperiode

Een muur stort in omwille van gebrekkige uitgevoerde metselwerken. De materialen en de kosten om de muur opnieuw op te richten zijn verzekerd.

Wanneer dezelfde muur instort omdat de balk geplaatst boven een raam gebrekkig is zijn de materialen en de kosten om de muur opnieuw op te richten verzekerd.

Is de balk zelf verzekerd? Wanneer de balk op de bouwplaats werd gemaakt is hij verzekerd.

Is de bekisting noodzakelijk om deze balk te maken verzekerd? Deze bekisting is verzekerd wanneer zij als voorlopig werk is opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

De balk is op zich niet gebrekkig maar heeft het begeven als gevolg van een rekenfout van de ingenieur. Quid? De berekeningen werden niet uitgevoerd op de bouwplaats. De schade is dus niet verzekerd. De polis kan echter worden uitgebreid voor fouten in plannen en berekeningen (uitbreiding faulty part).

De gebrekkige balk werd op de bouwplaats geleverd door een leverancier. Quid? De balk werd niet gefabriceerd op de bouwplaats. Deze schade is dus niet verzekerd. De polis kan echter worden uitgebreid voor gebrekkige goederen (uitbreiding faulty part).

Bij de herstelling blijkt dat een duurdere uitvoering noodzakelijk is. Quid? De meerprijs van deze duurdere uitvoering is niet verzekerd.

  1. Tijdens de onderhoudsperiode

Een aannemer perforeert, bij het uitvoeren van een nog uit te voeren werk dat opgenomen werd in het proces-verbaal van voorlopige oplevering, de waterdichting. Deze schade is verzekerd onder de basisdekking van de verzekering, het enkelvoudig onderhoud.

Waterschade manifesteert zich tijdens de onderhoudsperiode als een verborgen gebrek als gevolg van slecht uitgevoerde werken tijdens de bouwperiode. Deze schade is enkel verzekerd onder de uitgebreide dekking, het uitgebreid onderhoud.

Wanneer deze waterschade niet het gevolg is van slecht uitgevoerde werken maar wel van een gebrekkig concept of gebrekkige materialen, is de schade enkel gedekt als ook de uitbreiding “full makers” werd onderschreven.

U kan de ABR-polis nog finetunen met meerdere uitbreidingen, de kosten om een gebrek op te sporen, de meerprijs voor een snellere uitvoering van een herstelling, het verlies aan huur omdat het project vertraging oploopt, ….

Niet elke uitbreiding zal op elke werf nuttig zijn. Elke uitbreiding heeft uiteraard ook zijn invloed op de te betalen premie.

Dit maakt “afdeling 1” uit van de ABR-polis. Afdeling 1 maakt het basispakket uit van de ABR-polis.

De aansprakelijkheid

“Afdeling 2” is in zijn geheel een optionele uitbreiding.

Deze uitbreiding heeft betrekking op de buitencontractuele aansprakelijkheid tegen derden en de foutloze aansprakelijkheid ten aanzien van de buren, de zogenaamde burenhinder.

Op dit laatste punt is de ABR-polis uniek. Het is de enige verzekeringspolis waarmee deze aansprakelijkheid kan worden verzekerd. Voor de aansprakelijkheid als het gevolg van burenhinder is een voorafgaande plaatsbeschrijving van de eigendommen van de buren vereist.

Onder de buitencontractuele aansprakelijkheid valt bv. een afgewaaid dak.

Als burenhinder geldt schade die het gevolg is van trillingen, van verlaging van de grondwaterstand, van afgravingen, …

Het merendeel van de aangiftes in het kader van de ABR-polis heeft betrekking op schadegevallen die het gevolg zijn van burenhinder. Ook hier moet nauwkeurig het voorwerp van de verzekering worden omschreven.

Conclusie

De ene ABR-polis is de andere niet.

De basisverzekering Alle Bouwplaats Risico’s verzekert zeker niet wat algemeen begrepen wordt onder het woord “omnium”.

De ABR-polis moet nauwkeurig afgestemd worden op de geplande werken, hun moeilijkheidsgraad en risico. Niet voor elk project moeten dezelfde uitbreidingen worden afgesloten.

Het voorwerp van de ABR-verzekering is van belang voor alle contractspartijen. Zij mogen zich niet tevredenstellen met de loutere mededeling dat er een ABR-verzekering werd afgesloten. Het verdient aanbeveling de bijzondere voorwaarden goed na te kijken.

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.