Contante betalingen: wat is nog toegelaten?

In het kader van de strijd tegen witwassen heeft de Belgische wetgever de mogelijkheid om de aankoop van goederen of diensten contant te betalen in ernstige mate beperkt.

De maximumgrens voor een betaling in contanten is bepaald op 3.000 euro of de tegenwaarde daarvan in een andere munteenheid. Contante betalingen van meer dan 3.000 euro zijn in de regel verboden. Dit geldt zowel voor betalingen bij aankoop van goederen en diensten, als bij schenkingen.

Bovendien dient daarbij rekening te worden gehouden met alle verrichtingen waartussen een verband lijkt te bestaan. Het bedrag van die verrichtingen moet worden samengeteld. Het is bijgevolg verboden om een grote factuur op te splitsen in meerdere kleinere facturen van minder dan 3.000 euro en die opgesplitste facturen telkens contant te betalen.

Dit algemeen verbod op betaling of schenking in contanten van een bedrag van meer dan 3.000 euro, is niet van toepassing op verrichtingen tussen consumenten. Daarmee worden verrichtingen bedoeld tussen natuurlijke personen die niet handelen voor professionele doeleinden. Bij dergelijke verrichtingen tussen consumenten zijn betalingen van meer dan 3.000 euro bijgevolg nog wel mogelijk.

De wetgever heeft in twee gevallen het gebruik van contanten evenwel nog verder gelimiteerd.

Vooreerst zijn contante betalingen nooit mogelijk bij een verkoop van een onroerend goed. De prijs van de verkoop van een onroerend goed kan uitsluitend worden betaald door middel van een overschrijving of via cheque. Dit geldt voor het totale bedrag dat een koper moet betalen voor de aankoop en financiering van het goed, daarin begrepen de bijhorende kosten.

Tevens werd een bijkomende beperking ingevoerd bij aankoop van oude metalen, edelmetalen en koperkabels. Een professionele aankoper van oude metalen, edelmetalen of koperkabels kan maximaal 500 euro in contanten betalen aan een consument. De aankoper dient dan eveneens over te gaan tot identificatie en registratie van de verkopende consument.

In de omgekeerde richting, met name aankoop van oude metalen, koperkabels of edelmetalen door een consument, geldt de algemene beperking van maximale betaling in contanten ten belope van 3.000 euro.

Inbreuken op deze regelgeving zijn strafbaar met een geldboete van 250 tot 225.000 euro met een maximum van 10% van de verrichte contante betaling.

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.