BV-vrijstelling O&O: structurele aanmelding moet ook inhoudelijk afgebakend zijn!

Ondernemingen die onderzoekers tewerkstellen kunnen genieten van een (gedeeltelijke) vrijstelling tot doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Er gelden wel strikte voorwaarden, zoals een voorafgaandelijke aanmelding van het O&O-programma of project bij Belspo. Deze aanmelding blijft een twistpunt tijdens fiscale controles.

BV-vrijstelling voor O&O

Ondernemingen die onderzoekers tewerkstellen in een concreet onderzoeks- of ontwikkelingsprogramma of -project (O&O-programma/project) en die een bepaald diploma hebben, kunnen toepassing maken van de gedeeltelijke vrijstelling tot doorstorting van bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen van deze onderzoekers (cf. art. 275/3 WIB92). Deze vrijstelling houdt in dat de bedrijfsvoorheffing integraal moet worden ingehouden, maar voor 80% niet moet worden doorgestort aan de Schatkist. Maar deze vrijstelling is onderworpen aan voorwaarden.

Eén van de voorwaarden houdt in dat het O&O-programma/project voorafgaandelijk moet zijn aangemeld bij de POD Wetenschapsbeleid (Belspo).

De rechtspraak heeft al meermaals bevestigd dat deze voorafgaandelijke aanmelding een essentiële voorwaarde uitmaakt om de vrijstelling toe te passen.

 

Belspo-aanmelding leidt tot discussie

De aanmelding bij Belspo zorgt de laatste jaren voor veel discussie tijdens fiscale controles.

Het traditioneel discussiepunt betrof de voltooiingsdatum van het O&O-programma/project. Het kwam namelijk voor dat deze datum niet was ingevuld, of als onrealistisch werd bestempeld (bijv. 31/12/2099). In dergelijke gevallen meende de fiscus dat de aanmelding niet voldeed aan de wet, aangezien ook de verwachte einddatum moet worden opgegeven (art. 275/3, §3, 4de lid, 3° WIB92). Een essentiële voorwaarde van de vrijstelling was dus niet voldaan, zodat de toegepaste BV-vrijstelling werd teruggevorderd (incl. nalatigheidsinteresten). Dit standpunt wordt ook gevolgd door de rechtspraak, en werd recent nogmaals bevestigd door de minister van Financiën als antwoord op een parlementaire vraag.

Een O&O-programma/project moet dus duidelijk in de tijd zijn afgebakend, met aanvangs- en voltooiingsdatum. Dit geldt ook als de onderneming structureel O&O verricht.

Maar de fiscus onderzoekt de aanmelding ook op inhoudelijk vlak. En dit geeft ook aanleiding tot discussie.

 

Aanmelding moet inhoudelijk zijn afgelijnd

De fiscale wet vereist dat bij de aanmelding ook een beschrijving wordt gegeven van het O&O-programma/project en waarbij wordt aangetoond dat het om fundamenteel of industrieel onderzoek gaat, dan wel over experimentele ontwikkeling.

Deze voorwaarde geldt ook als de onderneming structureel O&O verricht. Ook in dit geval moet de aanmelding inhoudelijk afgebakend zijn, met name het concrete O&O-programma/project. Dit blijkt uit recente rechtspraak van zowel de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (21 maart 2022) als Hasselt (17 maart 2022 en 31 maart 2022).

Als de beschrijving van het project of programma louter een algemene omschrijving geeft van de activiteiten van de onderneming, is de aanmelding onvoldoende inhoudelijk afgebakend. Hetzelfde geldt eveneens als de onderneming meerdere O&O-programma’s heeft. In dit geval moet ieder programma afzonderlijk worden aangemeld (of project, tenzij dit project deel uitmaakt van een programma). Zo stelde de Hasseltse rechtbank dat: “Een aanmelding die er op neerkomt dat alle activiteiten uitgeoefend door een bepaalde onderneming (of door een afdeling van een onderneming) te beschouwen zijn als onderzoeks-en ontwikkelingsprogramma’s of -projecten en dit voor een onbeperkte duur (zolang de onderneming bestaat), is dus geen geldige aanmelding. Er moet een concreet project of programma worden aangemeld dat zowel inhoudelijk als in tijd voldoende duidelijk is afgebakend (inclusief vooropgestelde einddatum, wat de aanmelding als permanente activiteit uitsluit). En telkens de belastingplichtige een nieuw project of programma begint, moet er een nieuwe aanmelding gebeuren, ook als eerder al andere projecten of programma’s van dezelfde belastingplichtige zijn aangemeld en ook als Belspo over die eerdere projecten of programma’s al geadviseerd heeft dat het effectief gaat om onderzoek- en ontwikkeling.”

 

Wat betekent dit nu?

Ofschoon dit slechts vonnissen zijn waartegen hoger beroep kan worden ingesteld, is deze rechtspraak toch relevant voor ondernemingen die structureel O&O verrichten.

De aanmelding bij Belspo moet voldoende gedetailleerd zijn, waarbij het O&O-programma of project inhoudelijk wordt afgebakend. Het volstaat niet om een algemene beschrijving te geven van de activiteiten van de onderneming.

Een te algemene beschrijving kan de BV-vrijstelling in het gedrang brengen, en aanleiding geven tot navorderingen door de fiscus. Het is dan ook aangeraden om de aanmeldingen nauwkeurig te bekijken, om discussies te voorkomen.

 

Meer weten? Aarzel niet om Luk Cassimon (luk.cassimon@monardlaw.be, 0472/467.847) te contacteren of uw gewoonlijke contactpersoon bij Monard Law!

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.