BV-vrijstelling O&O: Belspo-aanmelding moet vanaf 1 augustus 2023 voor start van het project of programma

Op 27 april 2023 publiceerde de fiscus een nieuwe circulaire m.b.t. de voorafgaande aanmelding van een O&O-project/programma bij Belspo. In lijn met rechtspraak van het Hof van Cassatie zal de fiscus voortaan het standpunt innemen dat de aanmelding moet gebeuren voor de start van het project/programma. Dit nieuwe standpunt geldt voor aanmeldingen vanaf 1 augustus 2023. Hiermee verstrengt de fiscale administratie opnieuw haar visie.

Waarover gaat het?

De (gedeeltelijke) vrijstelling tot doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor O&O stelt ondernemingen ervan vrij om 80% van de bedrijfsvoorheffing m.b.t. bezoldigingen van onderzoekers door te storten aan de Schatkist. De bedrijfsvoorheffing moet wel integraal worden ingehouden, zodat het voordeel toekomt aan de werkgever.

Deze vrijstelling is onderworpen aan strikte voorwaarden. Eén van de voorwaarden bepaalt dat het O&O-project/programma voorafgaandelijk moet worden aangemeld bij de POD Wetenschapsbeleid (Belspo).

 

Wanneer moet de aanmelding gebeuren?

Traditioneel nam de fiscus het standpunt in dat de aanmelding van het project/programma moet plaatsvinden voor de periode waarvoor de vrijstelling wordt gevraagd. Bijgevolg kan de aanmelding (en bij uitbreiding de BV-vrijstelling) nog worden toegepast, ook al was het project/programma reeds gestart.

Maar het Hof van Cassatie oordeelde in een arrest van 6 januari 2023 echter dat de aanmelding moet gebeuren voor de start van het project of programma. Hiermee nam het Hof dus een strenger standpunt in dan de fiscus zelf.

 

Herziening administratief standpunt vanaf 1 augustus 2023

De minister van Financiën werd via een parlementaire vraag ondervraagd naar de gevolgen van dit arrest. De minister gaf aan dat de fiscus de gevolgen van het arrest aan het bestuderen was.

Ondertussen is dit onderzoek afgerond. Op 27 april 2023 publiceerde een circulaire, waarin wordt verduidelijkt dat vanaf 1 augustus 2023 het (strengere) standpunt van het Hof van Cassatie zal volgen.

Het nieuwe standpunt houdt in dat:

  • Nieuwe aanmeldingen vanaf 1 augustus 2023 moeten gebeuren voor de start van het project of programma;
  • Reeds lopende projecten/programma’s die nog niet volledig zijn aangemeld per 1 augustus 2023 komen niet meer in aanmerking voor de vrijstelling;
  • Projecten of programma’s die reeds volledig zijn aangemeld voor 1 augustus 2023, kunnen blijvend genieten van de vrijstelling (zelfs als de aanmelding gebeurde na de start van het project/programma).

 

Gevolgen?

De gevolgen voor belastingplichtigen zijn groot.

Het is aangeraden om na te gaan of de vrijstelling daadwerkelijk voor alle projecten of programma’s wordt toegepast. Slechts tot en met 31 juli 2023 kunnen de nodige formaliteiten vervuld worden om alsnog voor deze (reeds aangevangen) projecten/programma’s toe te passen.

Onvolledige aanmeldingen moeten voor deze datum eveneens aangevuld worden.

Bovendien zullen belastingplichtigen die geconfronteerd worden met een fiscale controle de nodige waakzaamheid aan de dag moeten leggen. Immers bepalen de administratieve richtlijnen dat belastingplichtigen de vrijstelling nog kunnen toepassen als het project of programma tot en met 31 juli 2023 is aangemeld voorafgaand aan de periode waarvoor de vrijstelling wordt toegepast. Als de fiscus tijdens de controle een ander standpunt zou innemen, zal men deze rechten moeten afdwingen.

 

 

Word je geconfronteerd met een fiscale controle of heb je vragen over de vrijstelling tot doorstorting van bedrijfsvoorheffing? Aarzel dan niet om Luk Cassimon (luk.cassimon@monardlaw.be of 0472/467.847) of jouw gewoonlijke Monard Law-contactpersoon te contacteren!

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.