Boek “Psychosociaal welzijn op de werkvloer”

Boek “Psychosociaal welzijn op de werkvloer”

Werknemers worden geconfronteerd met een grotere druk om aan de eisen van het moderne werkende leven te voldoen. De toegenomen concurrentie, hogere verwachtingen over de prestaties en langere werktijden dragen ertoe bij dat de werkplek steeds meer een stressvolle omgeving wordt. Het tempo van het werk wordt gedicteerd door de moderne en directe communicatiemiddelen en een hoog niveau van wereldwijde concurrentie. De grenzen die het werk van het privéleven scheiden worden vager.

In Vlaanderen worden bovendien om en bij de 322.000 mensen geconfronteerd met één of meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag tijdens het werk. Dat is één op de zeven Vlaamse werknemers.

Overbodig te zeggen dat de psychosociale belasting op het werk een hoog kostenplaatje met zich meebrengt. Verlof wegens arbeidsongeschiktheid, slecht presterende medewerkers, absenteïsme en een groot personeelsverloop zijn hier maar enkele voorbeelden van.

En de overheidssector? Die vormt de meest risicovolle sector wat grensoverschrijdend gedrag betreft …

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor de preventie, de gevolgen en de bestrijding van psychosociale risico’s en werk gerelateerde stress door onderzoekers, artsen en politici.

De wetgever kwam in september 2014 met een aangepaste regelgeving inzake psychosociaal welzijn, die meer dan ooit inzet op preventie.

Wilt u weten hoe die vernieuwde “pestwet” in de praktijk wordt omgezet of hoe de wet in de publieke sector wordt toegepast? En hoe u psychosociale risico’s in uw bestuur nog beter kunt voorkomen ? Dan is het boek “Psychosociaal welzijn op de werkvloer” van onze collega Stijn Van Lancker een onmisbare informatie- en inspiratiebron.

Stijn Van Lancker was voorheen vastbenoemd jurist bij de overheid en nu advocaat gespecialiseerd in het sociaal recht en het ambtenarenrecht.

In zijn boek analyseert hij de impact van de nieuwe regelgeving, doorloopt de procedures, bespreekt actiemiddelen en beschermingsmechanismen en brengt de verantwoordelijkheden van de verschillende actoren duidelijk in kaart. Concrete cases, schema’s en een waaier van interessante rechtspraak uit de private en openbare sector maken van deze publicatie een must voor iedere leidinggevende en werkgever.

Voor verdere info verwijzen we u graag door naar volgende link

Heeft u specifieke vragen of problemen? Stijn Van Lancker is er niet enkel om u te begeleiden bij alle juridische aspecten van uw welzijns- en preventiebeleid, maar ook om u te helpen bij uw rechten en plichten in geval van een interventieverzoek en contacten met de andere actoren. Uiteraard staan wij ook klaar wanneer u zou worden aangesproken op uw verplichtingen als werkgever in het kader van de Welzijnswetgeving maar evenzeer in het kader van alle andere vragen of problemen met betrekking tot de uitdagingen op de moderne werkplaats.

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.