28 april 2016 : Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk.  Vragen ?  Contacteer die dag onze helpdesk op 09/224.44.28

28 april 2016 : Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Vragen ? Contacteer die dag onze helpdesk op 09/224.44.28

Op 28april 2016 is het de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. In Vlaanderen worden 322.000 mensen geconfronteerd met één of meerdere vormen van pesten tijdens het werk. Dat is één op de zeven Vlaamse werknemers. En de overheidssector? Die vormt de meest risicovolle sector. Vergeet niet, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk maken nu integraal deel uit van de psychosociale risico’s op het werk.

Overbodig te zeggen dat psychosociale risico’s op het werk een hoog kostenplaatje met zich meebrengen. Naast de kosten met betrekking tot het verlof wegens arbeidsongeschiktheid, hebben zij ook nog een negatieve weerslag op uw organisatie wat de directe en indirecte kosten betreft. Demotivatie, slechte prestaties van de werknemers, de neveneffecten op de collega’s en het gezin van de betrokkene, absenteïsme, verminderde flexibiliteit ten aanzien van veranderingen, groter personeelsverloop, enz… zijn maar enkele voorbeelden van deze negatieve impact. Ook de kosten van het bestrijden van het fenomeen, zoals het optreden van de arbeidsgeneeskunde, en de juridische kosten voor procedures en vervolgingen lopen hoog op.

En zoals steeds: voorkomen is beter dan genezen. De wetgever kwam in september 2014 op de proppen met een aangepaste regelgeving inzake psychosociaal welzijn, dat meer dan ooit inzet op preventie. De vernieuwde Pestwet en daarenboven ook andere interne bronnen binnen een bestuur voorzien de nodige verplichtingen, maar vooral heel wat opportuniteiten om de welzijnsproblematiek bij uw werknemers passend aan te pakken en te proberen ultiem te bestrijden.

Wilt u weten hoe die vernieuwde wet het er in de praktijk van afbrengt? Hoe de wet in de publieke sector wordt toegepast? Of wat u moet ondernemen bij een repressief optreden voor een gerechtelijke instantie? Of als deze wet wordt misbruikt om een tuchtprocedure te vermijden?

Dan vormt het boek “Psychosociaal welzijn op de werkvloer Wat betekent de vernieuwde “pestwet” voor de publieke sector? van onze collega Stijn Van Lancker een onmisbare informatie- en inspiratiebron.

Stijn Van Lancker was voorheen vastbenoemd jurist bij overheid en versterkt nu ons sociaal departement met een zeer gespecialiseerde kennis in het sociaal recht en het ambtenarenrecht.

In zijn boek analyseert hij de (impact van de) nieuwe regelgeving, doorloopt de procedures, bespreekt actiemiddelen en beschermingsmechanismen en brengt de verantwoordelijkheden van de verschillende actoren duidelijk in kaart. Concrete cases, schema’s en een waaier van interessante rechtspraak uit de publieke sector maken van deze publicatie een must voor iedere werkgever en actor in de publieke sector.

Voor verdere info verwijzen we u graag door naar volgende link

Ter gelegenheid van deze Werelddag voor veiligheid en gezondheid op 28 april 2016 bemant Stijn Van Lancker voor u een juridische helpdesk. U kan hem tussen 9 uur ’s morgens en 18 uur ’s avonds telefonisch bereiken op nummer 09/224.44.28 of via e-mail Stijn.vanlancker@monardlaw.be bereiken. U krijgt gegarandeerd een eerstelijnsadvies in verband met uw juridische problemen in verband met psychosociale risico’s. Contacteer hem dus gerust.

Als u op deze dag geen tijd zou hebben, blijft uiteraard hij ook nog persoonlijk beschikbaar houden voor u wanneer u specifieke vragen of problemen zou hebben of graag eens vrijblijvend van gedachten wil wisselen.

Heeft u ook geen nood aan een eerstelijnsgesprek maar ontvangt u graag een specifiek advies of meer informatie. Laat het alvast weten via bovenstaand emailadres en hij helpt u graag verder. Hij is er niet enkel om u te begeleiden bij alle juridische aspecten van uw welzijns- en u, maar ook om u te helpen bij uw rechten en plichten in geval van een interventieverzoek en contacten met de andere actoren. Uiteraard staat hij ook klaar wanneer u zou worden aangesproken op uw verplichtingen voor gerechtelijke instanties als publieke werkgever in het kader van de Welzijnswetgeving maar evenzeer in het kader van alle andere vragen of problemen met betrekking tot uw werknemers.

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.