Ploegen- en nachtarbeid: bijkomende voorwaarden voor nominatieve lijsten

Belastingplichtigen die toepassing maken van de vrijstelling tot doorstorting van bedrijfsvoorheffing moeten een nominatieve lijst bijhouden, die bepaalde gegevens moet bevatten. Naar aanleiding van de mini-tax shift werden de BV-vrijstellingen grondig hervormd. In navolging hiervan worden nu ook de vereisten voor de nominatieve lijsten aangescherpt.

Mini-tax shift

Bij wet van 28 maart 2022 houdende verlaging van lasten op arbeid (BS 31 maart 2022) voerde men een mini-tax shift door. Eén van de voornaamste wijzigingen betrof een hervorming van de vrijstellingen tot doorstorting van bedrijfsvoorheffing, en voornamelijk m.b.t. ploegen- en nachtarbeid.

Zo moet men voor bezoldigingen toegekend vanaf 1 april 2022 voortaan de voorwaarden voor ploegen- en nachtarbeid afzonderlijk beoordelen, moet er een minimale ploegenpremie worden toegekend en werd de berekening van de 1/3de-norm op uurbasis wettelijk verankerd. Daarnaast werd ook het fiscaal voluntariaat uitgesloten voor bepaalde vrijstellingen (zoals bijv. O&O). Voor een overzicht van de wijzigingen verwijzen wij naar onze eerdere nieuwsbrieven.

Als men een vrijstelling toepast, moet men ook het bewijs leveren dat de voorwaarden voldaan zijn. De modaliteiten van dit bewijs worden bij Koninklijk Besluit bepaald. De facto houdt dit in dat men als werkgever een nominatieve lijst moet bijhouden, die bepaalde gegevens moet bevatten (cf. Bijlage IIIter KB/WIB92).

 

Nieuwe verplichtingen m.b.t. de nominatieve lijsten

Op 30 mei 2022 werd een nieuw Koninklijk Besluit gepubliceerd, waarbij de bestaande verplichtingen werden aangescherpt en in lijn gebracht met de wijzigingen van de mini-tax shift.

Voor die vrijstellingen waarvoor het fiscaal voluntariaat werd uitgesloten (zoals O&O, zeelieden…) zal men voortaan ook het bedrag van de bedrijfsvoorheffing die bijkomend op de reglementair verschuldigde bedrijfsvoorheffing werd ingehouden, moeten vermelden.

Maar de voornaamste wijzigingen betreffen ploegen- en nachtarbeid:

 • Er zullen afzonderlijke nominatieve lijst moeten worden bijgehouden voor ploegenarbeid en volcontinu arbeid, nachtarbeid, werken in onroerende staat en systeemvaart;
 • De nominatieve lijsten moeten specifieke gegevens bevatten, opgesplitst per maand, namelijk:
  • Het aantal effectief gepresteerde uren ploegen/nachtarbeid;
  • Het aantal uren waarvoor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd geschorst, maar met doorbetaling van het loon en waarbij de werknemer zou zijn tewerkgesteld in ploegen/nachtarbeid en een premie zou hebben ontvangen;
  • Het aantal effectief gepresteerde uren;
  • Het aantal uren waarvoor de arbeidsovereenkomst werd geschorst, met doorbetaling van loon (maar dus niet waarbij men normaal zou zijn tewerkgesteld in ploegen/nachtarbeid)
  • De betaalde bezoldigingen (met uitsluiting van het dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie en de achterstallige bezoldiging)
  • Het bedrag van de ingehouden bedrijfsvoorheffing en de toegekende ploegenpremie.

Specifiek voor de vrijstelling voor werken in onroerende staat moet men ook de locatie(s) waar de werken werden verricht, identificeren.

Deze nieuwe vereisten gelden al voor de vanaf 1 april 2022 betaalde of toegekende bezoldigingen.

Takeaway

De nominatieve lijsten zullen voortaan meer gegevens moeten bevatten. De achterliggende doelstelling is om tot een efficiëntere controle te komen van de verschillende vrijstellingen. Maar dit betekent ook bijkomende administratieve verplichtingen voor de werkgevers. Dit geldt des te meer aangezien de nominatieve lijst die op grond van de “oudere” wetgeving moest worden bijgehouden, eerder beperkt was. Ondernemingen zullen hun processen dus moeten aanpassen.

Bovendien volstaat de nominatieve lijst an sich niet om de vrijstelling te verantwoorden. Belastingplichtige moeten nog steeds aantonen dat de toepassingsvoorwaarden van de vrijstelling voldaan zijn (bijv. hetzelfde werk qua inhoud en omvang voor ploegenarbeid).

 

Heeft u vragen of wordt u momenteel geconfronteerd met een fiscale controle, aarzel niet om Luk Cassimon (luk.cassimon@monardlaw.be of 0472/467.847) te contacteren of uw gewoonlijke Monard Law-contactpersoon!

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.