Wat zijn de aandachtspunten indien werknemers van een andere werkgever tijdelijk in mijn bedrijf werken?

Het uitlenen van werknemers is in principe verboden. Dit principe van verboden terbeschikkingstelling wil zeggen dat je geen (deel van het) werkgeversgezag mag uitoefenen over werknemers van een andere werkgever.

Er is echter géén sprake van verboden terbeschikkingstelling wanneer je enkel instructies geeft in het kader van de verplichtingen inzake het welzijn op het werk. Dit behoort immers niet tot het werkgeversgezag.

Daarnaast kan je enkel andere instructies aan de tijdelijke werknemer geven voor zover de volgende cumulatieve voorwaarden worden vervuld:

  • De instructies moeten kaderen in de uitvoering van een geschreven overeenkomst tussen jou en de andere werkgever.
  • Deze overeenkomst moet uitdrukkelijk en gedetailleerd bepalen welke instructies precies door jou aan de werknemers van de andere werkgever kunnen worden gegeven.
  • Jouw instructierecht mag het werkgeversgezag op geen enkele wijze uithollen.
  • De feitelijke uitvoering moet volledig overeenstemmen met de geschreven overeenkomst.

Je moet bovendien onmiddellijk de ondernemingsraad (of bij gebrek daaraan, het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW), of bij gebrek daaraan, de leden van de vakbondsafvaardiging) op de hoogte brengen van het bestaan van deze geschreven overeenkomst waarin een instructierecht over de werknemers van de andere werkgever aan jou wordt verleend. De ondernemingsraad, het CPBW of de leden van de vakbondsafvaardiging kunnen afschrift vragen van het overeengekomen instructierecht. Je bent niet verplicht om hen inzage te geven in de volledige overeenkomst.

Respecteer je de voorwaarden niet, dan heeft dit de volgende gevolgen:

  • De arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer is enerzijds nietig en anderzijds ontstaat er een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur tussen jou en de werknemer. Deze werknemer kan de arbeidsovereenkomst met jou beëindigen zonder opzeg tot op de datum waarop de verboden terbeschikkingstelling afloopt. Als werkgever heb je die optie niet en zal je de gebruikelijke ontslagprocedure moeten volgen.
  • Facturen van de andere werkgever t.a.v. jouw onderneming zijn niet opeisbaar, omdat ook de overeenkomst tussen deze twee partijen nietig is.
  • Je bent, samen met de andere werkgever, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de lonen en de sociale bijdragen van de werknemer.
  • Je riskeert een strafrechtelijke geldboete van 800 tot 8.000 euro of een administratieve geldboete van 400 tot 4.000 euro, te vermenigvuldigen met het aantal betrokken werknemers. Bovendien kan ook een exploitatie- of beroepsverbod en/of een bedrijfssluiting worden opgelegd.

Onthoud dus dat je niet zomaar werkgeversgezag kan uitoefenen over werknemers van een andere werkgever die in jouw bedrijf komen werken.

Kunnen we je helpen?

Contacteer ons met je vraag. We matchen je met de juiste advocaat.

Stuur je vraag

Of contacteer ons via info@monardlaw.be of
+32 78 05 06 11

De veelgestelde vragen worden geladen

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.