Wat is een dividend? Kan ik op elk moment een dividend uitkeren?

Een dividend is de uitkering van een deel van de winst aan de aandeelhouders van een vennootschap.

Er bestaan vier soorten dividenden: (i) het gewone dividend, (ii) het interimdividend, (iii) tussentijds dividend, en (iv) het preferente dividend. Wanneer je het dividend mag uitkeren en wie mag beslissen om het dividend uit te keren, hangt af van de soort van het dividend.

  1. Een gewoon dividend wordt naar aanleiding van de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering van de aandeelhouders toegekend.
  2. Naast de gewone dividenduitkering is het in een NV, BV en CV ook mogelijk om een interimdividend uit te keren. Dit is een “voorschot” op het gewoon jaardividend op basis van het voorlopig resultaat van het lopende boekjaar of van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd. De uitkering van een interimdividend is aan strikte voorwaarden gekoppeld en kan enkel tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar. De uitkering van een interimdividend valt onder de bevoegdheid van de raad van bestuur/het bestuursorgaan (en dus niet van de aandeelhouders). De raad van bestuur/het bestuursorgaan moet, vooraleer tot uitkering te kunnen overgaan, aan de hand van een staat van activa en passiva vaststellen dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren
  3. Ten derde kan een tussentijds dividend worden uitgekeerd. Dat is een tussentijdse uitkering van reeds in vorige boekjaren opgebouwde winstreserves, die dus al blijkt uit een reeds eerder goedgekeurde jaarrekening. Een tussentijds dividend kan in beginsel op elk moment worden uitgekeerd. Hiervoor gelden er geen bijzondere formaliteiten en ook BV’s en CV’s kunnen zo’n tussentijds dividend uitkeren. Dit tussentijds dividend biedt dus de meeste flexibiliteit, maar vereist wel dat er in de laatste jaarrekening nog uitkeerbare winst is opgenomen.
  4. Tot slot is ook een preferent dividend mogelijk. Indien er meerdere aandeelhouders zijn en een aandeelhouder een groter dividend dient te ontvangen, heeft hij bij voorrang op de andere aandeelhouders recht op het dividend. Zodra deze aandeelhouder zijn preferent dividend heeft ontvangen, wordt de overige winst pro rata tussen de aandeelhouders verdeeld.

Let op: je mag énkel een gewoon, interim of tussentijds dividend uitkeren indien deze uitkering het eigen vermogen oftewel “netto-actief” (d.i. activa min schulden min voorzieningen) niet doet zakken tot onder het bedrag van het volgestorte of, indien dit hoger is, opgevraagde kapitaal, vermeerderd met de reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Jouw advocaat of boekhouder kan deze test gemakkelijk voor jou uitvoeren.

Kunnen we je helpen?

Contacteer ons met je vraag. We matchen je met de juiste advocaat.

Stuur je vraag

Of contacteer ons via info@monardlaw.be of
+32 78 05 06 11

De veelgestelde vragen worden geladen

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.