Vlaanderen introduceert uniform kotlabel

Momenteel  kiezen studentensteden en hogeronderwijsinstellingen zelf of ze een kotlabel invoeren en wat de voorwaarden ervan zijn. Een Vlaams decreet van 8 maart 2024 beoogt het voor studenten transparanter te maken om koten met elkaar te vergelijken door een uniform kotlabel te introduceren in Vlaanderen.

De datum van inwerkingtreding zal worden bepaald door de Vlaamse regering.

In wat volgt geven wij alvast de voornaamste krachtlijnen mee van deze nieuwe regelgeving.

Voorwaarden voor het uniform Vlaams kotlabel

Het kotlabel toont aan dat een studentenhuisvesting aan al de volgende voorwaarden voldoet:

  • De woningkwaliteitsnormen;
  • De brandveiligheidsnormen;
  • Het aantal woongelegenheden is vergund of vergund geacht conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009.

De naleving van de woningkwaliteitsnormen blijkt uit een conformiteitsattest. Indien de gemeente strengere  veiligheids- en kwaliteitsnormen oplegt, moet de studentenhuisvesting hier ook aan voldoen. Dit dient dan te blijken uit een bewijs van de gemeente.

De conformiteit met de brandveiligheidsnormen blijkt dan weer uit een brandweerattest of uit een attest van een brandtoezichter die werd aangewezen door de burgermeester.

 

Toepassing van het Vlaams kotlabel door de gemeente

Een gemeente kan ervoor kiezen om het Vlaams kotlabel in te voeren, maar is daar niet toe verplicht.

Indien de gemeente ervoor kiest om het Vlaams kotlabel niet toe te passen, kan zij wel geen eigen label of uitbatingsvergunning in het leven roepen.

Indien de gemeente ervoor kiest om het Vlaams kotlabel wel toe te passen, moet ze dit via een verordening vaststellen. De gemeente kan geen extra vereisten voor de uitreiking of weigering van het Vlaams kotlabel opleggen. Het Vlaams kotlabel moet dus uitgereikt worden, zodra het kot aan de voormelde normen voldoet. Op deze manier wordt de uniformiteit behouden. Wel kan de gemeente andere aspecten controleren, zoals EPC. Die aspecten mogen de uitreiking van het kotlabel echter niet in weg staan.

Ten slotte kan de gemeente het Vlaamse kotlabel zelfs verplicht stellen om op haar grondgebied een studentenhuisvesting te kunnen verhuren of ter beschikking te mogen stellen. Zulk verplicht kotlabel fungeert dan als een uitbatingsvergunning. Ook in dat geval kan de gemeente extra aspecten controleren, die weliswaar geen deel kunnen uitmaken van het Vlaams kotlabel of de uitbatingsvergunning.

Meldingsplicht

Daarnaast wordt een meldingsverplichting voorzien voor iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een studentenhuisvesting verhuurt, te huur of ter beschikking stelt. Een besluit van de Vlaamse regering zal deze meldingsplicht verder uitwerken.

Dankzij een meldingsplicht kan men het aanbod van studentenhuisvesting beginnen monitoren. Bovendien zal het voor studenten en ouders in de toekomst mogelijk worden om digitaal na te gaan welke koten een kotlabel hebben.

 

Overgangsrecht

De bepalingen uit gemeentelijke verordeningen die in strijd zijn met de regelgeving over het Vlaams kotlabel, worden automatisch opgeheven vanaf de inwerkingtreding van het label.

De kotlabels en de uitbatingsvergunningen die zijn uitgereikt voor de inwerkingtreding van het Vlaams kotlabel, blijven geldig conform de geldigheidsduur die bij gemeentelijke verordening is bepaald. De kotlabels die de stad Leuven uitreikt vanaf 1 januari 2024 tot de datum van de inwerkingtreding van de verordening, worden van rechtswege omgezet in een Vlaams kotlabel.

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.