Revenue based financing: een alternatieve financieringsmethode

Hoewel startups zich doorgaans financieren door middel van leningen van banken of investeerders (vreemd vermogen) dan wel aan de hand van kapitaalverhogingen in ruil voor de uitgifte van nieuwe aandelen (eigen vermogen), is er in de laatste jaren een nieuwe vorm van durfkapitaalfinanciering opgedoken die een alternatief biedt voor de traditionele financieringsmethodes. Revenue based financing (‘RBF’) wordt sinds 2019 in Europa aangeboden door verschillende ondernemingen en biedt startups, scale-ups en KMO’s verse middelen aan zonder dat de financiering verwatering en/of persoonlijke garanties in hoofde van de aandeelhouders met zich mee brengt.

Wat is revenue based financing?

De aanbieders van revenue based financing stellen kapitaal, variërende van 10.000 EUR tot 10.000.000 EUR, ter beschikking van bedrijven met een helder perspectief op toekomstige omzet en groeimogelijkheden. In ruil voor deze ontleende som vragen RBF verstrekkers gewoonlijk een percentage van de toekomstige maandelijkse inkomsten van de onderneming. Indien de maandelijkse omzet lager uitdraait dan initieel verwacht, zal de onderneming een kleiner gedeelte van haar inkomsten moeten afstaan aan de RBF verstrekker, wat haar bovendien meer tijd oplevert voor de terugbetaling van de totale hoofdsom die werd ontleend. Deze financieringsvorm stelt de onderneming in staat om op haar eigen tempo het ontleend bedrag terug te betalen en doet de neuzen van de financierder en de begunstigde in dezelfde richting wijzen, vermits beide partijen baat zullen hebben bij een stevige en groeiende maandelijkse omzet.

In vergelijking met de klassieke schuldfinanciering, biedt revenue based financing dus meer flexibiliteit door geen vast maandelijks aflossingsbedrag noch een vooraf bepaalde aflossingstermijn op te leggen. Daarnaast is het een interessant alternatief voor een kapitaalronde (financiering met eigen vermogen) indien je (verdere) verwatering wil vermijden en het aandeelhouderschap van je onderneming op een status-quo wenst te behouden. Voor elke onderneming die revenue based financing overweegt, is het belangrijk om deze voordelen af te wegen tegen de kost die het met zich meebrengt, waarop we hieronder verder ingaan.

Hoe werkt revenue based financing?

De kredietverstrekker ontleent een bepaald bedrag aan een groei-onderneming die dit maandelijks terug betaalt in de vorm van een percentage van de maandelijkse omzet totdat een vooraf bepaald bedrag is terugbetaald. Dit vooraf bepaald bedrag varieert gemiddeld van 1,5 tot 3 maal het oorspronkelijk ontleend bedrag.

Deze cost of capital ligt beduidend hoger dan een gemiddelde schuldfinanciering waarbij je slechts de ontleende hoofdsom plus een jaarlijkse interest variërend van 2-8% dient terug te betalen.

De multiplicator verbonden aan revenue based financing is wel goedkoper dan het gemiddelde rendement dat een (venture capital) investeerder beoogt te bekomen bij haar inschrijving op een kapitaalronde. Een investeerder-aandeelhouder biedt echter niet altijd uitsluitend kapitaal aan maar kan ook een aanzienlijke toegevoegde waarde aan kennis, ervaring en netwerk aan je onderneming bijbrengen. Bij een afweging tussen revenue based financing en venture capital financing hou je dus best het totaalplaatje in gedachten.

In functie van de activiteiten van de onderneming, haar zakelijke vooruitzichten, de risico’s verbonden aan haar bedrijfsvoering en het economisch klimaat, vragen RBF aanbieders gemiddeld een rentevoet van 3% tot 20% op de maandelijkse omzet (totdat het vooraf bepaald bedrag volledig is terugbetaald). De terugbetalingshorizon fluctueert in de markt van 3 tot 18 maanden afhankelijk van de overeengekomen rentevoet en de (toekomstige) maandelijkse omzet. De meeste contracten hebben wel een long-stop date voor terugbetalingen, zodat de kredietgever zijn kapitaal kan terugvorderen na bijvoorbeeld uiterlijk 24 maanden.

De aanvraagprocedure van revenue based financing gaat gepaard met erg weinig formaliteiten in vergelijking met andere financieringsvormen. RBF aanbieders vragen eenvoudigweg toegang tot de cijfers van de onderneming om haar financiële gezondheid en geschiedenis te bestuderen. In dat kader vereisen RBF aanbieders doorgaans dat de onderneming een online model gebruikt voor haar (uitgaande en inkomende) betalingen. Een geconsolideerde bron aan gegevens is immers essentieel voor de kredietverstrekker om de maandelijkse terugkerende inkomsten (monthly recurring revenue of MRR) en de jaarlijkse terugkerende inkomsten (annual recurring revenue of ARR) van de onderneming te voorspellen, op basis waarvan zij haar bereidheid om revenue based financing te verstrekken, alsook de voorwaarden waaraan, kan beoordelen.

Deze aanvraagprocedure heeft een gemiddelde doorlooptijd van 1 tot 3 dagen alvorens de gelden op de rekening van je onderneming staan. Dit staat in schril contrast met de duurtijd van een kapitaalronde waarbij je doorgaans 1 tot 3 maanden moet rekenen tussen de ondertekening van de term sheet en de kapitaalverhoging, dit onder andere ingevolge het due diligence onderzoek en onderhandelingen over waardering, aansprakelijkheid, aandeelhoudersafspraken  en dergelijke meer. Ook de aanvraagprocedure voor een bankfinanciering kan de snelle turnaround van een RBF financiering niet evenaren gelet op de uitgebreide formaliteiten, papierwerk en risicoanalyse in dit kader. Banken zullen overigens (bijna) altijd zekerheden eisen (bv. pand op handelszaak, pand op aandelen, borgstelling). Het gebrek aan persoonlijke zekerheden bij revenue based financing wordt trouwens vaak als paradepaardje aangehaald om haar voordelen t.o.v. klassieke schuldfinanciering te benadrukken. Uit de praktijk blijkt echter – wellicht geïnspireerd door het huidige risico-averse investeringsklimaat – dat RBF aanbieders dit competitieve voordeel meer en meer in de wind beginnen te slaan en ook persoonlijke waarborgen vragen, zeker bij het verstrekken van aanzienlijke leningsbedragen.

Welke ondernemingen komen in aanmerking voor revenue based financing?

Revenue based financing is geen one size fits all oplossing voor startups en scaleups op zoek naar financiering. Vermits RBF gebaseerd is op toekomstige inkomstenstromen, is de voorspelbaarheid en stabiliteit van toekomstige omzet een eerste belangrijk kenmerk om in aanmerking te komen. Zonder recurrente inkomstenstroom zal de terugbetaling namelijk niet binnen de vooropgestelde duurtijd van de lening gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast is een degelijke brutowinstmarge cruciaal voor een onderneming die gefinancierd wordt op basis van haar (toekomstige) inkomsten. Na aftrek van kosten moeten er voldoende inkomsten overblijven om de bedrijfsvoering gaande te houden én om aan terugbetalingsverplichtingen te voldoen.

Zo vormen ondernemingen actief in e-commerce een ideaal doelwit voor revenue based financing gelet op hun schaalbaarheid en de grote voorspelbaarheid van hun inkomstenstromen. RBF speelt ook perfect in op het dynamisch karakter van e-commerce door de maandelijkse terugbetalingen af te stemmen op de seizoensgebonden schommelingen van inkomsten.

SaaS (software-as-a-service) bedrijven en andere ondernemingen met een bedrijfsmodel gebaseerd op abonnementen sluiten evenzeer goed aan op een revenue based financing model, aangezien de abonnementsstructuur voorspelbare en recurrente inkomsten genereert. Bovendien is het succes van SaaS-ondernemingen in grote mate verbonden aan het behoud en de uitbreiding van een klantenbestand. Een succesvolle financiering om klantenwerving en marketing kracht bij te zetten, kan dus een directe en aanzienlijke impact hebben op de maandelijkse inkomsten van een onderneming wat de terugbetalingshorizon van revenue based financing onmiddellijk vermindert.

Waar vind ik verstrekkers van revenue based financing?

Het landschap van verstrekkers van revenue based financing evolueert snel. Onder meer de volgende spelers zijn actief:

Besluit

De opkomst van revenue based financing verbreedt het scala aan financieringsmogelijkheden voor startups, scaleups en KMO’s. Bovendien kan revenue based financing in het huidige risico-averse investeringsklimaat een gulden middenweg bieden tussen de verhoogde rentes bij klassieke schuldfinanciering en de lagere venture capital waarderingen.

De voordelen kunnen worden samengevat als volgt:

  • Geen dilutie
  • Betalingsflexibiliteit
  • Snelle doorlooptijd
  • Datagedreven
  • Geen of beperkte zekerheden

Waakzaamheid blijft natuurlijk steeds aan de orde. Weegt de snelle doorlooptijd op tegen de aanzienlijke extra kost die je ervoor betaalt in vergelijking met een klassieke bankfinanciering? Biedt je bedrijfsmodel voldoende stabiliteit en voorspelbaarheid wat toekomstige inkomsten betreft? Is je brutowinstmarge voldoende hoog om aan je maandelijkse betalingsverplichtingen te voldoen? Ben je enkel op zoek naar een kapitaalinjectie, of ben je bereid te verwateren als aandeelhouder om niet alleen financieel maar ook strategisch en/of operationeel ondersteund te worden door een venture capital fonds of business angel?

door Pieter-Jan Bex

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.