Algemene voorwaarden Monard Law

I. TOEPASSING

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing indien ondernemers een beroep wensen te doen op Monard Law CVBA met maatschappelijke zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe (België), Tervurenlaan 270, met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel) (hierna, “Monard Law”) voor juridisch advies (hierna, “Dienstverlening”) via de extra diensten beschikbaar in de KBC, KBC Brussels of CBC Mobile of KBC Touch applicatie.[1]
 • Onze Dienstverlening is uitsluitend toegankelijk voor ondernemers met een geldig Belgisch ondernemingsnummer (hierna, de “Gebruiker”).
 • De Dienstverlening heeft uitsluitend betrekking op vragen in verband met ondernemingszaken. Indien Monard Law vaststelt dat de adviesvraag geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op een ander domein, waardoor Monard Law de adviesvraag niet kan koppelen aan een gespecialiseerde advocaat, dan zal Monard Law dit zo snel als mogelijk melden aan de Gebruiker. In dat geval wordt het verzoek tot juridisch advies geweigerd en worden alle reeds betaalde bedragen teruggestort aan de Gebruiker.

II. Gebruik van onze dienstverlening

 • Om gebruik te kunnen maken van onze Dienstverlening dient de Gebruiker zich via de KBC, KBC Brussels of CBC Mobile of Touch applicatie aan te melden voor ‘extra diensten’ en vervolgens te kiezen voor ‘Monard Law’ (hierna, de “App”). Indien de Gebruiker houder is van meerdere zakelijke rekeningen, dan dient de Gebruiker te kiezen voor welke rekening de Dienstverlening in rekening mag worden gebracht. De Gebruiker dient akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden alvorens verder te kunnen gaan.
 • De Gebruiker dient bij de registratie een vast bedrag te betalen voor de Dienstverlening (hierna, de “Prijs” – zie meer informatie hierover onder artikel IV).
 • Na de registratie dient de Gebruiker zijn vraag en dossier zo duidelijk mogelijk te omschrijven via de App (hierna, de “Vraag”). De Gebruiker krijgt hierbij de mogelijkheid om bijhorende documenten te uploaden. Op basis van de informatie die de Gebruiker invult zal Monard Law de Gebruiker matchen aan een advocaat met de nodige expertise over het specifieke onderwerp (hierna, de “Advocaat”).
 • Indien de Gebruiker foutieve, onvolledige of verouderde informatie invult, dan kan Monard Law niet garanderen dat de Vraag bij de juiste advocaat terecht komt en kan de Vraag worden geweigerd door Monard Law. De Vraag wordt ook geweigerd indien Monard Law de Dienstverlening niet zou kunnen verlenen, bijvoorbeeld indien er een belangenconflict bestaat of omdat de Vraag betrekking heeft op KBC Bank NV, KBC Verzekeringen NV of een met KBC-groep verbonden vennootschap. Ingeval Monard Law de Dienstverlening dient te weigeren, dan worden alle reeds betaalde bedragen teruggestort aan de Gebruiker. Monard Law is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze weigering zou kunnen voortvloeien.
 • Monard Law doet haar uiterste best om binnen de twee werkdagen na het formuleren van de Vraag een videomeeting te laten plaatsvinden met de Gebruiker (hierna, de “Afspraak”). Indien het echter niet mogelijk zou zijn om een Afspraak te organiseren binnen de twee werkdagen omwille van redenen die te wijten zijn aan Monard Law, dan wordt de Gebruiker hierover geïnformeerd. In dat geval heeft de Gebruiker de mogelijkheid om het verzoek in te trekken, waarna alle reeds betaalde bedragen aan de Gebruiker worden teruggestort.

III. Wat MAG DE GEBRUIKER VERWACHTEN?

 • In ruil voor de betaling van de Prijs heeft de Gebruiker het recht op een Afspraak waarbij Monard Law gedurende maximaal één uur een eerste juridisch advies geeft inzake de Vraag. Dit houdt in dat er een mondelinge analyse wordt toegelicht van de Vraag, waarbij er waar mogelijk en nuttig praktische handvaten worden aangereikt aan de Gebruiker.
 • Na de Afspraak is de Gebruiker vrij om contact op te nemen met Monard Law, maar dit valt geheel buiten deze Dienstverlening en de App.

IV. PRIJS EN BETALING

 • De Dienstverlening wordt geleverd tegen een vaste Prijs van 195,00 EUR, vermeerderd met BTW (het toepasselijk BTW percentage is momenteel 21%).
 • De Gebruiker dient het bedrag bij de registratie onmiddellijk te betalen via de App. De Prijs wordt automatisch gedebiteerd van de rekening van de Gebruiker.
 • Via de App wordt automatisch een factuur van Monard Law gegenereerd voor de Gebruiker. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de factuur, dan dient hij deze binnen de acht dagen nadat de factuur beschikbaar is in de App, schriftelijk en gemotiveerd te protesteren.

V. Verplichtingen van de gebruiker

 • De Gebruiker verbindt zich ertoe om:
 • via de App en aan de Advocaat enkel informatie te verstrekken die juist, volledig en betrouwbaar is;
 • geen documenten te uploaden in de App die virussen of andere schadelijke componenten bevatten of een inbreuk maken op iemands rechten (met inbegrip van auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten);
 • geen informatie te delen met Monard Law die racistisch, haatdragend, bedreigend, discriminerend, denigrerend of pornografisch van aard is of die de toepasselijke wetten schendt;
 • zijn noodzakelijke medewerking te verlenen aan Monard Law om de Dienstverlening uit te voeren;
 • de Dienstverlening enkel te gebruiken voor rechtmatige doeleinden en niet om Monard Law of KBC te schaden.

VI.Aansprakelijkheid

 • Monard Law zal haar uiterste best doen om haar verplichtingen inzake de Dienstverlening na te leven.
 • Monard Law is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden (waaronder onder meer wordt begrepen: het technisch falen van de App of de KBC, KBC Brussels of CBC Mobile of Touch applicatie, verouderde versies van de App, onderbrekingen van de App, beveiligingsmiddelen van de App, etc.).
 • De Gebruiker aanvaardt dat de vergoeding van eventuele schade die hij zou lijden ingeval van eventuele beroepsfout(en) begrensd is tot de Prijs die de Gebruiker voor de Dienstverlening heeft betaald, behalve indien de schade ontstaat door kwade trouw, opzettelijke of zware fout.
 • Aanspraken met betrekking tot de Dienstverlening kunnen enkel gericht worden tegen Monard Law. Indien de wet zou toelaten dat Advocaten persoonlijk kunnen worden aangesproken door de Gebruiker, dan gelden ook voor deze alle bepalingen in deze algemene voorwaarden.

VII.  Vertrouwelijkheid

 • Monard Law verbindt zich ertoe om de Dienstverlening te behandelen met de nodige vertrouwelijkheid en met naleving van het beroepsgeheim (zoals dat wettelijk wordt voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en in de deontologische regels van de Orde van Advocaten).
 • De Gebruiker stemt ermee in dat de beroepsregels Monard Law toelaten om, mits naleving van het beroepsgeheim, vragen van andere gebruikers te beantwoorden wiens activiteiten concurrerend kunnen zijn met deze van de Gebruiker.

VIII. Beëindiging van de Dienstverlening

 • Monard Law kan de Dienstverlening uiterlijk 12 uur vóór het plaatsvinden van de Afspraak, zonder motivering en schriftelijk, annuleren. In dat geval worden de reeds betaalde bedragen aan de Gebruiker terugbetaald. Monard Law is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit de annulatie van de Dienstverlening.

IX. Verwerking van persoonsgegevens

 • Monard Law wil de persoonsgegevens van de Gebruiker op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. De Gebruiker vindt hierover meer informatie in de privacyverklaring van Monard Law. Daar kan de Gebruiker ook lezen wat zijn rechten zijn en hoe hij ze kan uitoefenen.

X. antiwitwaswetgeving

 • Monard Law dient te voldoen aan de geldende antiwitwaswetgeving. Monard Law zal in geen enkel geval enige medewerking verlenen aan constructies die witwaspraktijken tot doel, voorwerp of gevolg hebben.
 • Monard Law is verplicht om de identiteit van de Gebruiker te controleren. Verder dient zij bepaalde verdachte transacties te melden bij de stafhouder, die de informatie vervolgens overmaakt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Het is Monard Law, alsook de Advocaat, verboden om de Gebruiker in te lichten dat informatie werd meegedeeld en/of dat er een onderzoek aan de gang is.

XI. diverse bepalingen

 • Indien één of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar zouden zijn, tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan. Partijen verbinden zich ertoe om dergelijk nietig, ongeldig of onafdwingbaar beding in onderling overleg te vervangen door een beding dat de bedoeling van het oorspronkelijk beding zoveel mogelijk benadert.
 • Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.
 • Voor alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst en deze samenwerking zullen uitsluitend de rechtbanken en hoven van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd zijn. Voorafgaand aan een eventuele gerechtelijke procedure, tracht Monard Law steeds minnelijk een oplossing te zoeken voor de gerezen discussie met de Gebruiker zoals ook is omschreven in de toepasselijke regels van de Orde van Advocaten.

[1] Ondernemingsnummer KBC: 0462.920.226
Ondernemingsnummer CBC (CREDIT GENERAL – CERA – BANQUE CERA): 0403.211.380

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.