Incentives voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie: toelichting van de fiscale aspecten – Fiscale Hogeschool

Op 9 mei organiseert de Fiscale Hogeschool een toelichting van de fiscale aspecten i.v.m. incentives voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Pieter Van Den Berghe en Luk Cassimon zijn, samen met Filip Van Praet van Vialto, sprekers.

Tijdens het seminarie zullen de sprekers in detail ingaan op de fiscale incentives voor O&O en innovatie, nl. de aftrek voor innovatie-inkomsten, de investeringsaftrek en het belastingkrediet voor O&O, het belastingstelsel voor ingekomen onderzoekers en de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Hierbij zal de nodige aandacht worden besteed aan de samenhang tussen de diverse incentives en de mogelijke impact van de minimumbelasting van 15% die vanaf 2024 zal worden ingevoerd voor de grootste multinationals met een omzet van meer dan 750 mEUR.

Het succes van de innovatieaftrek, ingevoerd via de Wet van 9 februari 2017, blijkt duidelijk uit de diverse gepubliceerde rulings. Tijdens het seminarie zal worden ingegaan op actuele thema’s:

 • Toepassingsvoorwaarden
 • Berekening
 • Rulingpraktijk

Milieuvriendelijke investeringen in immateriële en materiële activa voor O&O komen in aanmerking voor de investeringsaftrek voor O&O. Dit zorgt voor een fiscale aftrek bovenop de afschrijvingen. De eenmalige investeringsaftrek bedraagt 13.5% van de aanschaffingswaarde van de activa. De gespreide investeringsaftrek bedraagt 20.5% van de jaarlijkse afschrijving. Het fiscaal voordeel kan ook worden genoten onder vorm van het belastingkrediet voor O&O, dat onder bepaalde voorwaarden zelfs terugbetaalbaar is. De volgende topics zullen behandeld worden:

 • Welke investeringen komen in aanmerking? Geldt de aftrek ook voor geactiveerde O&O-kosten?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van de toepassing van het belastingkrediet tegenover de investeringsaftrek?
 • Welke formaliteiten moeten vervuld worden?

Buitenlandse onderzoekers die tijdelijk in België komen meehelpen aan een innoverend proces kunnen tijdelijk genieten van het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen onderzoekers dat werd ingevoerd door de Programmawet van 27 december 2021. In een circulaire van 6 mei 2022 gaat de Administratie uitgebreid in op de twee stelsels (voor ingekomen belastingplichtigen en voor ingekomen onderzoekers) die met ingang van 1 januari 2022 zijn ingevoerd. Voornamelijk haar commentaar op de minimale bezoldigingsvoorwaarde die in het eerste stelsel geldt, springt in het oog. De spreker zal tijdens het seminarie dieper ingaan op volgende vragen:

 • Wie komt in aanmerking voor dit regime?
 • Wat zijn de toepassingsvoorwaarden?
 • Wat is het fiscaal voordeel van de regeling?
 • Hoe lang kan er van het stelsel worden genoten?
 • Kunnen de uitgaven worden aangemerkt als kosten eigen aan de werkgever?
 • Wat moet er worden verstaan onder terugkerende uitgaven?
 • Hoe ziet de aanvraagprocedure eruit?

Werkgevers die onderzoekers tewerkstellen kunnen genieten van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Tijdens het seminarie zal dieper worden ingegaan op volgende vragen: Wie komt in aanmerking?

 • Wat is een Young Innovative Company?
 • Wat zijn de toepassingsvoorwaarden?
 • Hoeveel bedraagt de vrijstelling?
 • Wat is het standpunt van de fiscus en de rechtspraak?
 • Is de vrijstelling cumuleerbaar met het belastingkrediet voor milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling?
 • Hoe ziet de aanvraagprocedure eruit?

Tijdens dit seminarie worden de  toepassingsmodaliteiten en standpunten van de rulingdienst, rechtspraak en rechtsleer aan de hand van toepassingsvoorbeelden toegelicht. De sprekers geven ook tips en advies waar men moet op letten en hoe men innoverend ondernemen kan optimaliseren.

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.